Omslagsbild Stockholm i svensk ekonomi 1850 till1914
Litteraturtips
Författare: Hammarström, Ingrid (1924-2005). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914 / Ingrid Hammarström

Det här är en omfattande beskrivning av Stockholms ekonomiska utveckling under tiden för industrialiseringen. Handel, sjöfart och industri står i fokus och visar på huvudstadens betydelse för svensk ekonomi.

Några kapitel tar upp Stockholms utveckling ur ett mer allmänt perspektiv och rör till exempel den stora befolkningsökningen och den växande bebyggelsen med förorter. Stora industrier som Bolinders mekaniska verkstad finns förstås med, men även mindre företag och näringar. Läs till exempel mer om de många knäckebrödsbagerierna eller ta reda på hur många mineralvattensfabriker det fanns på 1880-talet.

Varje större kapitel avslutas med en sammanfattning. Boken innehåller ett flertal tabeller och även bilder på olika platser och byggnader samt en käll- och litteraturförteckning. 396 sidor.

Innehåll
Förord

Den växande staden:
Stockholms utveckling. En översikt
Stockholm före 1850
Stockholm i den moderna urbaniseringsprocessen
Yrken och näringar
Yrkesfördelningen år 1860
Yrkesfördelningen 1860-1910
Näringsgrenar och ekonomisk funktion

Handelsstaden:
Stockholm i svensk utrikeshandel
Perioden 1850-1914. En översikt
Exporten 1850-1890. Gamla och nya stapelvaror
Exporten 1890-1914. Industrifabrikatens ökade roll
Svensk varuimport 1850-1914. Några huvuddrag
Stockholm som importhamn 1850-1890
Stockholm som importhamn 1890-1914
Utrikeshandeln. En sammanfattning
Stockholm i svensk inrikeshandel
Avsättningsområdet för varuimporten
Distributionsvägar
Varutransporterna till Stockholm
Inrikeshandeln. En sammanfattning
Stockholm och de utländska varumarknaderna
Exporten 1850-1890. Västeuropas växande betydelse
Exporten 1890-1914. Tysklands och östersjöområdets nya dominans
Importen 1850-1890. Västeuropa ersätter transoceana länder
Importen 1890-1914. Ökad handel med Tyskland och östersjöområdet
Handelns länderfördelning. En sammanfattning

Sjöfartsstaden:
Sjöfarten på Stockholm

Hamnväsendet
In- och utrikes sjöfart
Svenskt och utländskt tonnage
Sammanfattning
Stockholms handelsflotta 1850-1890
Handelsflottans storlek
Stockholmsfartygens roll i utrikesfarten på Stockholm
Stockholmsfartyg i världssjöfarten 1850
Ångfartygens genombrott
Stockholms handelsflotta i världssjöfarten 1880
Sammanfattning
Rederinäringen i Stockholm 1850-1890
Uppgång och kris
Ångfartyg i utrikes fart före 1870
1870-talet. Nya företagsformer
Ångfartygsbolagens sjöfartspolitik 1870-1890
Segelfartygen i Stockholms handelsflotta 1870-1890
Sjöfart och rederinäring 1890-1914
Frihamnsdiskussion och sjöfartspolitik
Stockholms handelsflotta
Rederinäringen. Ny omställningsprocess
Sjöfartspolitiska alternativ
Stockholm i svensk sjöfart. En sammanfattning

Industristaden:
Stockholmsindustrin 1850-1914. En översikt
Industrins betingelser vid 1800-talets mitt
Fabriksindustrin i Stockholm. Jämförelse med andra städer och hela riket
Industrilokalisering och branschindelning
Industrin 1850-1890. Expansion och strukturomvandling
Allmänna förutsättningar
Textilindustri 1850-1870
Textilindustri 1870-1890
Garverier
Livsmedels- och tobaksindustri
Grafisk industri
Kemisk industri
Metall- och verkstadsindustri 1850-1870
Metall- och verkstadsindustri 1870-1890
Jord-, sten- och träindustrier
Sammanfattning
Industrin 1890-1914. Ny teknik. Fusionstendenser
Allmänna förutsättningar
Textil- och beklädnadsindustri
Läder- och lädervaruindustri
Livsmedels- och tobaksindustri
Grafisk industri
Kemisk industri
Metall- och verkstadsindustri
Jord-, sten- och träindustrier
Stockholmsindustrin 1850-1914. En karakteristik

Exkurs 1-6

Källor och litteratur
Person- och företagsregister
Förteckning över diagram och tabeller
Förkortningar

Uppdaterad