Johan Alexius Svensson inlaga till Svartlösa häradsrätt
Text
Författare: Svensson, Johan Alexius (1866-1957). Stockholms stadsarkiv

Åtalad arbetare berättar om trettonåring inlåst i källare

1905 stod arbetaren Johan Alexius Svensson anklagad för hemfridsbrott efter att ha försökt hjälpa en trettonårig flicka som blivit inlåst i en källare. Här är Svenssons egen berättelse och handlingarna från den sista rättegångsdagen i detta mål.

I ett brev till Svartlösa häradsrätt beskriver Svensson förloppet så här:

Sid 1
Till Svartlösa Häradsrätt

Undertecknad som genom Länsman C. A. Arnheim erhållit stämning på grund af angifvelse af Natalia Person i Örby Villastad att stånda ansvar enligt angifvelse för hemfridsbrott, som skulle af mig vara föröfvat söndagen den 7 maj d.å. får härmed på heder och samvete afgifva följande svaromål.

Söndagen den 7 maj d.å. mellan kl. 4-5 em berättades för mig att en flicka blifvit innestängd i en källare i lägenheten f.d. Bergs villa belägen cirka tre minuters väg från min bostad. Jag begaf mig omedelbart till ifrågavarande ställe der redan före mig hade infunnit sig ett flertal personer från närliggande egendomar hvilka sökte uppmana barnets moder (eller styfmoder hvilketdera

Sid 2
är mig obekant) att taga barnet ur källaren. Som svar härpå utslingades de mest grofva tillmälen med mig andra närvarande. Då jag af de närstående blifvit närmare underrättad om förhållandet upplystes d[et] mig att barnet varit instängdt i källaren från kl. 9.30 f.m. Jag beslö[t] mig derföre att på något sätt söka få barnet befriat ur dess belägenhet. Och i denna tanke vände jag mig t[ill] en af husets manliga innevånare hvilken på min enträgna uppmaning utsläppte flickan ur källaren. Härvid iaktogs att källaren var af den me[st] fuktiga beskaffenhet så att till och me[d] vattnet på sina ställen gick öfver skorna.

Efter en så upprörande behandling af barnet, hvilket nu stått innestängd från kl. ½ 10 till kl. mellan 4-5 på e.m. y[ttrade?] jag till en närstående, att jag borde anhålla hos barnets moder att få medtaga flickan hem för att efter sin långa vistelse i källaren få gifva [hen]ne litet mat. Med denna tank vände jag mig till Käranden hvilken i detta ögonblick stod med dörren öppen [i] ett närbeläget mindre trähus på n.b. Vid min framställan häro[m] syntes Kärande vilja draga igen dörren för att undvika mig. Jag fat[tade?] emellertid i dörren hvilken ej var igenlåst och yttrade att jag önskade få tala vid modern. Vid denna

Sid 3
min anhållan kom Käranden ut genom dörren och uppmanade samtliga i följande ordalag: om det vore flera som ville in så vore det bäst att de komme. Vid denna uppmaning steg jag in. Jag framställde dervid att få taga flickan med mig hem för att efter sin långa vistelse i källaren få gifva henne litet mat men överöstes i det stället med de mest grofva tillmälen. Som prof på huru jag bemöttes vill jag hur motbjudande det än är för mig, för den nödiga belysningen af saken nämna, att Käranden bland annat yttrade: ”Ni har väl inget annat luder, ni tänker väl dra ut flickan i backarne, hon är ju mogen nu”. Käranden som alltifrån mitt inträde syntes såväl i ord som åtbörder mycket vredgad, troligen i anledning af att jag inskridit till barnets försvar, lungnade sig dock så småningom, så att jag vid mitt aflägsnande ängnades ett artigt afsked.

Att jag ej på något sätt förgått mig vare sig i ord eller handling utan endast handlat såsom varje rättänkande menniska skulle hafva gjort vid ett dylikt tillfälle, kan af nedanstående vittnen intygas och hvilka jag anhåller att i denna sak må blifva hörda:
Timmermannen G. R. Taxen. 

Sid 4
Skomakaren E. J. Wahlberg, samt Fjerdingsman Rydén

Jag yrkar för min del åtalets ogillande, begär ersättning för min inställelse vid tinget med tjugofem kronor för hvarje inställelse eller rättegångstillfälle, tjugofem kronor för anlitande af juridiskt biträde, ersättning för lösen af protokoll jemte vittnens ersättning samt för utslag i målet. Hvarjemte jag yrkar att Käranden måste fällas till ansvar för obefogad rättegång. Därjemte anhåller jag att afskrift af prottokollet i målet måtte delgifvas allmänna åklagaren, för att denne må blifva i tillfälle att mot Käranden väcka den talan för misshandel mot ifrågavarande barn, som hon K[äranden] finna sig af omständigheterna befog[ad].

Örby Skogshyddan d. 28 Sep.

Johan Alexius Svensson

Vill du veta hur rätten beslutade i målet? Läs rättegångsprotokollet som är renskrivet med Transkribus!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad