Polisrapport
Text
Författare: Strid Fredriksson, Axel Mathias (1875-1944). Stockholms stadsarkiv

Änkan Lindstrands död och sista dagar

När änkan Anna Kristina Lindstrand (1848-1915) avlider på Provisoriska sjukhuset gör polisen en utredning för att få en uppfattning om dödsorsaken och om någon släkting eller anhörig kan finnas som kan betala begravningen. 

Texten renskriven:

Sid 1
Lördagen den 18 december 1915

Till Öfverståthållareämbetet för polisärenden inkom den 16 innevarande december från Provisoriska sjukhuset i Stockholm här närlagda så lydande skrifvelse: ”Till Öfverståthållareämbetet i poliskammaren, Stockholm.

År 1915 den 11 december infördes med ambulans till Provisoriska Sjukhuset en kvinna, som af de medföljande brandmännen uppgafs vara änkan Anna Kristina Lindstrand, 70 år, boende hos änkan Bonaparte i Årstaskog, Brännkyrka. Kvinnan var vid framkomsten något omtöcknad reagerade något på tilltal och mottog föda, men kunde ej förmås at tala. På söndag och måndag försämring med fullkomlig medvetslöshet, dålig hjärtverksamhet. Patienten afled onsdagen den 15 dennes kl. 12. Skall förfaras. Stockholm. Provisoriska sjukhuset den 15 dec. 1915. Sven Zandrén underläkare.”

Skrifvelsen remitterades samma dag till tionde polisvaktdistriktet för utredning i saken.

Wid den utredning som i anledning häraf hållits i saken hafva följande personer blifvit hörda, därvid

Sid 2
de hvar för sig uppgifvit:
Ofvannämnda fru Bonaparte, hvars fullständiga namn är Maria Adolfina Bonaparte, boende i villan Selmi n:r 2 i Årstaskog inom Brännkyrka församling. Någon dag, troligen i maj månad innevarande år hade nu aflidna änkan Anna Kristina Lindstrand, hvilken förut kände fru Bonaparte, emedan änkan Lindstrand någon tid för cirka tre år sedan varit anställd hos fru Bonapartes föräldrar, då boende i Midsommarkransen, hemkommit till fru Bonapartes ofvannämnda bostad och under uppgift att hon saknade bostad begärt att få vistas därstädes några nätte. Som änkan Lindstrand därvid synts vara utblottad på allt hade fru Bonaparte lämnat sitt bifall därtill. Änkan Lindstrand hade emellertid sedermera icke lyckats erhålla annan bostad hvarföre hon kommit att kvarstanna hos fru Bonaparte.

Under den tid änkan Lindstrand sålunda vistats hos fru Bonaparte, hade hon endast under nätterna uppehållit sig i bostaden, hvaremot hon under dagarna varit borta därvid hon enligt egen uppgift, första tiden uppehållit sig hos

Sid 3
någon för fru Bonaparte okänd familj, sysselsatt med att tillse en liten gosse, samt under senaste tiden, likaledes enligt egen uppgift, gått omkring och försålt s.k. korta varor. Änkan Lindstrand, som under hela denna tid synts vara fullt frisk hade emellertid torsdagen den 9 dennes på morgonen uppgifvit sig vara sjuk, hvarföre hon sagde dag, äfvensom nästpåföljande dag, fredagen den 10 dennes, stannat hemma i bostaden.

Sjukdomen hade emellertid under dessa båda dagar icke varit af så svår beskaffenhet att änkan Lindström behöft intaga sängen, utan hade hon hela tiden vistats uppe. Lördagen den 11 dennes på morgonen hade änkan Lindstrand, som icke vid något tillfälle yttrat något om hvari sjukdomen bestått, hade nu, på fru Bonapartes fråga huru det stod till med henne, icke svarat något därpå, utan endast begärt att få vatten att dricka, hvilken begäran hon sedermera vid några tillfällen under förmiddagen återupprepat.

Som änkan Lindstrands hälsotillstånd emellertid vid middagstiden

Sid 4
sagde dag synts blifva sämre, hade fru Bonaparte nu tillkallat sjukvårdssystern i Brännkyrka församling Selma Nilsson, hvilken undersökt änkan Lindstrand samt gått i författning om att änkan Lindstrand, jämlikt remiss, utfärdad af distriktsläkaren doktor A Drougge, samma dag blifvit intagen för vård å Provisoriska sjukhuset, dit hon fördes i en brandkåren tillhörig sjukvagn.

Fru Bonaparte uppgaf vidare, att änkan Lindstrand icke efterlämnade några kända tillgångar, äfvensom att fru Bonaparte saknade medel till bekostande af likets begrafning.

Tjänarinnan Agda Erika Lindstrand, hvilken är dotter till ofvannämnda änkan Lindstrand, samt boende och anställd hos kapten Ernst Aspenberg i huset n:r 6 vid Lilla Bältgatan 4 trappor upp, har äfven hörts i saken, därvid hon uppgifvit att hon, hvars fader vore död, endast till cirka två års ålder vistats hos modren, hvarefter hon icke haft någon förbindelse med med henne; och hade hon i anledning däraf icke heller haft någon kännedom om hvarest modren därefter vistats eller huru det i öfrigt förhållit sig med henne.

Sid 5
Vidare uppgaf tjänarinnan Lindstrand, att hon icke kunde ombesörja och bekosta likets begrafning, enär hon saknade medel därtill.

Fru Emma Nilsson, boende i huset n:r 5 Kungsklippan 3 trappor upp, hvilken vore något släkt med aflidna änkan Lindstrand, har uppgifvit att hon icke närmare kände dennas förhållande, äfvensom att hon saknade medel till bekostande af likets begrafning.

Fru Nilsson uppgaf vidare att hon, förutom ofvannämnda tjänarinnan Agda Lindstrand, icke kände till några andra anhöriga till den aflidna en dennes två bröder, arbetskarlarna Magnusson och Johan Anderberg, den förstnämnde boende å för fru Nilsson okänd plats i Malmö, och den sistnämnde vid en sprutfabrik under adress Tege [osäker tydning], belägen i närheten af Malmö, samt att båda bröderna vore i sådana ekonomiska omständigheter att de icke kunde be-

Sid 6
kosta likets begrafning.

Liket förvarars fortfarande vid Provisoriska sjukshuset.
Ofvannämnde doktorn vid Provisoriska sjukhuset, Sven Zandrén har vid förfrågan uppgifvit, att dödsfattest för aflidna änkan Lindstrand icke kunde utfärdas, emedan dödsorsaken icke kunde angifvas förr än efter verkställd obduktion å liket.
Enligt bifogade frejdbetyg var nu aflidna änkan Anna Kristina Lindstrand född den 14 december 1848 samt kyrkoskrifven i härvarande Katarina församling.
Stockholm som ofvan
Axel Strid

Som ni ser är rapportens uppgift om att Lindstrand var 70 år gammal fel. Hon fyllde 67 dagen innan hon avled.

Uppdaterad