Polisrapport
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Engla, 14, får inte gå i skolan för sina föräldrar

Familjen Norling håller sin dotter Engla borta från skolan utan tillstånd från skolrådet. Här är polisens rapport om saken:

Sid 1
Onsdagen den 24 sept. 1919

Med anledning af att i bifogade skrifvelse från Pastorsämbetet i Brännkyrka församling omnämde arbetskarlen Fredrik Wiktor Skorlings, boende å stället Lilla Gröndal, Enskede, dotter Engla icke hålles i skola det oaktadt anhållan om befrielse från vidare skolgång blifvit afslagen, har utredning hållits i saken, därvid flickans moder, hustru Selma Kristina Norling, blifvit hörd och uppgifvit:
Mannen Norling hade icke kunnat utföra något arbete och sålunda ej heller haft någon inkomst sedan minst 1 år tillbaka, emedan mannen under sagda tid, på grund af skada uti sin ena fot, vårdats å Maria sjukhus; och vore det troligt att mannen ännu längre kommer att kvarligga å sjukhuset, emedan det är ifrågasatt att foten skall amputeras.
Hustru Norling hvilken sedan våren innevarande år, då hon insjuknat i s.k. Spanska sjukan, varit sjuklig, kunde i anledning däraf icke heller själf arbeta och förtjäna något till uppehälle. Hon erhölle emellertid från A.B. John Olssons tekniska fabrik i huset n:r 80 vid Mäster-
 

Sid 2
samuelsgatan, hvarest mannen Norling är anställd, 55 kr. per månad i understöd.

Familjen Norling, hvars yngsta barn är ofvannämnda flickan Engla, född den 12 maj 1905, hade äfven två hemmaboende söner, af hvilka den ena är 16 och den andra 24 år gammal. Den förstnämnde sonen hade emellertid varit utan anställning sedan början af sistlidne juli månad till igår, den 24 dennes, då han erhållit arbete vid svingården Blåsut. Huru stor inkomst sonen skulle erhålla därstädes vore emellertid ännu ej kändt. Den andre sonen hvilken arbetar dels vid hamnarna och dels med hvarjehanda, förtjänade emellertid icke mer än hvad som åtginge tills hans eget uppehälle.

I anledning af hvad sålunda anförts förklarade hustru Norling, att hon omöjligen kunde undvara flickan Englas arbetsförtjänst, uppgående till emellan 25 och 30 kr. i veckan, som flickan Engla förtjänade hos Barnängens Bomullsspinneriaktiebolag, hvarest flickan arbetat sedan

 

Sid 3
midten af sistlidne juli månad.

Vidare uppgaf hustru Norling att flickan Engla genomgått tio kurser uti folkskola, däraf en del uti Sofia folkskola samt sedan 1915 uti Enskede folkskola; och vore flickan rätt duktig uti kristendomskunskap, men däremot svag uti öfriga ämnen.

Å Maria sjukhus har konstaterats att mannen Norling, för skada uti sin högra fot, vårdats därstädes under följande tider innevarande år, nämligen: Den 16 april – 24 juni, den 30 juni – 6 augusti samt sedan den 22 i samma augusti månad och fortfarande, hvarjämte Norling vid flera tillfällen äfven under nästlidne år likaledes vårdats å sagda sjukhus.

Vidare har å Maria sjukhus upplysning erhållits därom, att amputation af Norlings skadade fot vore ifrågasatt och att Norling under alla förhållanden sannolikt kommer att förblifva arbetsoduglig ännu cirka tre till sex månader.

Familjen Norlings bostad

Sid 4
består af ett litet rum och kök; och synes familjen Norling befinna sig uti fattiga omständigheter.

Reg. Stockholm som ofvan
Axel Strid

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad