Polisrapport
Text
Författare: Arnheim, Carl August (1859-1925). Stockholms stadsarkiv

Knivdåd vid Årstadal 6 - polisrapport

Natten mellan den 19 och 20 april 1891 blev typografen Henning Thunell knivhuggen vid sitt hem Årstadal 6. När polisen börjar utreda brottet träder en Nikolaus August Lund fram som huvudmisstänkt. Här kan ni ta del av kronolänsman Carl August Arnheims polisrapport om händelsen ifråga. Texten renskriven: 

Sid 1
Protokoll hållet å Liljeholmen nedannämnde dagar 1891.

Den 21 april
Som till min kännedom kommit, att en person natten till den 20 dennes skulle å Liljeholmen hafva blifvit illa skuren i ansigtet, anstäldes efterforskningar efter såväl den skurne som ock gärningsmannen, hvarvid jag erfor, att den misshandlade befans vara typografen Henning Thunell, boende Årstadal N:o 6 och att man kunde hafva skälig anledning misstänka en i Årstadal 11-12 för tillfället boende arbetare vid namn Nikolaus August Lund att hafva föröfvat våldsgärningen, derom Thunell ock senare på dagen aflemnade en så lydande anmälan ”Till Herr Kronolänsmannen C. Arnheim! Härmed får jag anmäla, att jag natten till sistlidne måndag kl. omkring 12 vid hemgående från Hornstull blef utan föregående ordvexling af en okänd mansperson öfverfallen vid Årstadal N:o6, hvarest jag bor och med knif tilldelad ett större hugg gående från venstra ögat ned öfver kindbenet och hakan samt uti en stärkt skjortkrage och uti kravatten. Som jag i följd af blodförlust ej kunde 

Sid 2
Förfölja våldsverkaren längre än till N:o 15 tillropade jag min broder Ivar att fortsätta förföljandet, hvilket han äfven gjorde, hvarvid Ivar såg våldsverkaren i fråga taga sin tillflygt till N:o 12. Som vittnen torde jag få anmäla Anton Danielsson, Carl Carlsson, Carl Jonsson och Alma Hultman, alla boende Bränkyrkagatan N:o 185 hos vaktkonstapel Oscar Strid. Årstadal N:o 6 den 21 april 1891. Henning Thunell.”

Nikolaus August Lund, som blifvit efterspanad och anträffad vid Bergsund, och påstod sig nämnde qväll hafva varit hemma i sin bostad vid 10-tiden samt att han gått en helt annan väg hem från staden än den hvarå öfverfallet skedde och att han i sällskap endast haft ett emellan 40- och 50 års gammalt obekant fruntimmer, tilläggande Lund efter gifven anledning att hans värdinna, hustru Söderlund, skulle kunna intyga rigtigheten af uppgiften af hans hemkomst.

Emellertid förklarades Lund, hvilken, enligt hvad hans prestbetyg utvisar, ej är någonstädes skrifven, ett förhållande, som han ock sjelf vitsordar, tillsvidare tagen i förvar.

Härefter hördes följande personer,

Sid 3
hvilka berättade:
Edvard Dahl, boende Helenedal N:o 2, att han på qvällen den 19 dennes emellan kl 11 och 12, då han varit på väg från staden till sitt hem, kommit i sällskap med en obekant person, som uppgifvit sig vara boende Årstadal N:o 11-12 hos finkeldaren Söderlund; att de, då de skiljts åt vid snöplogshuset, beläget i närheten af Årstadal 6, hört personer samtala med hvarandra utanför Årstadal N:o 6, att Dahl tyckt sig igenkänna herrarna Thunells röster; att den person, som Dahl haft i sällskap, yttrat: ”röra dessa personer mig skola de få smaka knifven”; att Dahl derefter gått hem och den obekanta personen gått åt Årstadal 6.

Hustru Söderlund, Årstadal 11-12, att Lund bott hos Söderlunds ungefär en månad; att Lund på söndagsqvällen hemkommit i tiotiden, då han genast gått och lagt sig; att hon haft ljuset släckt och icke talat något vid honom, samt att hon icke kände något om våldsgärningar;

Ivar Thunell, broder till den misshandlade, att en obekant mansperson kommit efter bröderna Thunell utanför Årstadal N:o 6 och frågat: ”hvad ären I för djefla knölar?” hvarvid Henning Thunell vändt sig om och sett på den obekante; att Henning i detsamma

Sid 4
erhållit ett knifhugg gående från venstra ögat ned öfver kindbenet och hakan samt uti stärkta skjortkragen och kravatten; att Henning då ropat: ”tag reda på person, ty jag har fått ett knifhugg”; att Ivar då genast sprungit efter personen till staketet i hörnet af Årstadal 16, der han fått fatt i personen, som i detsamma riktade knifven mot Ivar, dock utan att träffa; att den obekanta personen derefter sprungit öfver gården till Årstadal 15 samt vidare till Årstadal 11-12, dit han gått in; att han hört från N:o 14 Årstadal, på hvars gård Thunell befunnit sig, huru Lund törnat emot en tunna, stående under en vattenränna å huset 11-12;

Carl Carlsson, Anton Danielsson, Carl Jonsson, Edvard Dahl och Alma Hultman att de vid 12-tiden på natten mött Lund, efter att strax förut hafva skiljts från bröderna Thunell och att de nu, sedan Lund iförts de kläder, som han ifrågavarande afton skulle hafva begagnat, med säkerhet igenkände Lund vara den person, de på natten mött.
Nikolas August Lund hördes ånyo.

Den 22 april

hvarvid han berättade, att han, född den 29 maj 1864 i Ucklums församling, Bohuslän, vore son till korporalen Lund; att han vistats i föräldrahemmet tills han fyllt 15 år, då rest öfver till Danmark, hvarest han vistats en

Sid 5
en kortare tid hos en bagare Schneider i Åhlborg, att han derifrån rest till Göteborg; hvarest han vistats till år 1890, då han rest till Norge; att han kommit från Norge till Stockholm under påskhelgen detta år; att han strax efter påsk fått arbete vid Bergsund, hvarest han fortfarande hade anställning; att han på söndagseftermiddagen den 19 dennes vid 5-tiden gått in till staden, hvarifrån han återvändt och hemkommit till sin bostad vid ½ 11-tiden, då han genast gått till sängs; att hustru Söderlund, som vid hans hemkomst haft ljuset brinnande, tillfrågats, om hon satt in något dricka åt honom, och svarat, att hon så hade gjort; att han hvarken sett eller talat med någon af de personer, som igår afton hörts samt att han aldrig förut varit tilltalad för brott.

Jernarbetaren Johan Landerdahl, att han under ifrågavarande natt åsett, huru en obekant person varit i handgemäng med bröderna Thunell och att en af dem sedermera skrikit: ”akta dig, han har knif oppe, ty han har huggit mig”; att 2ne personer sprungit öfver till Årstadal 11-12 och att Lund der begifvit sig in.

I anledning af hvad som mot Lund förekommit, förklarades Nikolaus August Lund der begifvit sig in.

I anledning af hvad som mot Lund förekommit, förklarades Nikolaus August Lund skyldig, att träda i häkte och införpassades till Stockholms länsfängelse för under-

Sid 6
gående af ransakning inför vederbörlig domstol. År och dagar som ofvan.

In fidem
C. A. Arnheim

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad