Skriften "Från moderssynpunkt" ur Lilla hemmets arkiv
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Från moderssynpunkt - ett anonymt inlägg i sedlighetsdebatten från 1902

Mellan åren 1847-1918 var prostitutionen statligt reglementerad i Sverige. Kvinnor som sålde - eller förmodades sälja - sexuella tjänster skrevs in vid den så kallade Besiktningsbyrån och polis och läkare samarbetade för att registrera, övervaka och besiktiga kvinnor. Det uttalade syftet med systemet var att hindra spridningen av veneriska sjukdomar, såsom den fruktade syfilisen. 

Under perioden pågick samtidigt en intensiv debatt om den dubbelmoral som ställde olika krav på kvinnors och mäns beteende före och under äktenskapet - som också legitimerade prostitutionen. Här kan du ta del av ett inlägg i denna debatt; "från moderssynpunkt", som publicerades i Stockholms dagblad den 3:e januari 1902. Den anonyma skribenten ifrågasätter prostitutionens "naturnödvändighet", vill lyfta skulden och skammen från de redan utsatta kvinnorna - och kräver männens ansvar.

Den åttasidiga avskriften finns bevarad i Lilla hemmets arkiv. Lilla hemmet var ett vårdhem på Kungsholmen som tog emot och vårdade barn med medfödd syfilis. Du kan läsa den i sin helhet genom att klicka på bilden ovan. Nedan följer ett utdrag:

Hvarför inte vädja till mannens rättskänsla, vädja till det i hvarje man, som är värd namnet, befintliga behofvet att skydda de svaga och värnlösa, uti hvilket behof driften just borde ega sin naturliga motvikt? 

[...] Misskänna vi ej, tänka vi ej för lågt om våra söner? Och är det ej i sjelfva verket en grymhet mot mannen att i detta afseende aldrig räkna med andra än hans sämre känslor - ej driften mena vi härmed; den finns, derför att han är människa - att aldrig af honom vänta någon sjelftukt för egen del, eller någon barmhertighet mot den svagare, utan snarare låta honom tro, att tygellösheten är en fördel för honom? Blir brodern lycklig genom den absolution man så frikostigt tilldelar honom, under det att man lägger straffets, skammens, hela det sociala bannets börda på systerns svagare skuldror?

[...] rikta ansträngningarna på att åstadkomma en bättre moralisk fostran över hela linjen, lär att återhållsamheten är enlig med mannens värdighet och pligt  och för slägtets helsa och lycka nödvändig och att prostitutionen icke är en nödvändighet - och hjelp dem som komma till korta, hjelp de skyldiga med de oskyldiga, och vi skola upplefva ett nytt   V a r d e  l j u s ! på ett område som nu ter sig idel mörker. 

                                                                          Moder 


 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad