Text
Författare: Norrmalms Slaktarämbete. Stockholms stadsarkiv

Slaktare kräver plank för skydd mot skomakare

År 1697 pågick en konflikt mellan Norrmalms slaktare och några skomakare som hade sina försäljningsplatser intill varandra, förmodligen vid det slakthus som låg på Helgeandsholmen vid den här tiden. I den här suppliken (= böneskriften) ber slaktarna om att det plank som tidigare utlovats verkligen ska byggas. Planket skall skilja slaktarnas försäljningsplats från skomakarnas. Skomakarnas plats är något högre belägen och enligt slaktarna kommer damm, orenlighet och ibland spottloskor ned och förstör slaktarnas varor. Ibland sker det av obetänksamhet, ibland på grund av att skomakarna ska känna "hat och avund" gentemot slaktarna. 

Suppliken renskriven:

Edle Ehreborne, höghachtade, Wählwijse och Laghfahrne Samptel. Högtährade herrar Bårgmästare och Rådh.

Denne Edle och högtachtade Magistraten hembähre samptel. slachtarena på Norre Mallm een ödmiuk tackseijellse för dess åtskillige giorde gunstiga lyftten och tillseijellser att låta sättia ett Planck emellan oss och Skomakarena, hwilka ofwan oppå oss hafwa sina ståndh, och hålla sina skoor til sahlu, hwar igenom damb och annan orenligheet som faller neder på wårt godz kan hindras och betagas, så att wij dhet reent och förswarligen med kunna försällia; men som der medh så länge fördröijes, och wij likwähl i medler tijdh lijda af skomakare Embetet een stoor olägenheet, som ofwanifrån eendeels oförwarandes, een deels af haat och afwund både spåtta och kasta damb och annan oreenligheet neder oppå oss hwarigenom wårt godz så föroreenas, att dhet oftta för den orsaken blifwa af kiöparena raatadt, och således oss sielfwa till last oppå wåra luckor osåldt liggiandes; Fördenskull nödsakas wij här med än ytterligare ödmiukeligen anhålla dett tächtes dhenne Edle och högtährade Magistraten i betrachtande der till, att wij wårt godz så till höga öfwerheetens, som Kongl. Rådens och andre höga och förnehme herrars tienst till sahlu hafwa skole, giöra den gunstige förordningh, att förbemälte uthlåfwade planck med dett forderligaste kunde blifwe upsatt, så att wij uthan incommoditet med kunna idka wåhr nähringh, elliest ser wij oss af SkomakareEmbetet lijda een alt för stoor olägenheet och skada, der wij omöjeligen på något sätt wetta att undwijka eller afböija, medh mindre dhenne Edle och högtährade Magistraten ähr oss här uthinnan behielpligh, och låter sådant komma hoos sigh uti gunstig Consideration, emedhan som dhet elliest skulle falla oss alt för swårt att förswara där här öfwer något klagemåhl sigh yppas skulle; afwachtar een hög gunstigh och befordersam Resolution med skyldigste förblifwande

Denne Edle och högtährade Magistratens

Ödmiukaste Tienare
Samptel. Slachtare Embetet oppå Norre Mallm

Uppdaterad