Text
Författare: Röding, Anders. Stockholms stadsarkiv

Oregerliga månglerskor kring tullarna

Peståret 1710 ber Anders Röding Politikollegium om hjälp med vakter för att få ordning på de månglerskor, som enligt honom, för oväsen och bedriver handel på otillåtet sätt kring tullarna. Vilken funktion Anders Röding har framgår inte av den här skrivelsen till Politikollegium, men av allt att döma har han någon slags ordningsuppgift i staden.

Rödings text renskriven:

"Ödmiukt memorial!

Såsom månglerskorne dagl. löpa och fara så till landz= som siötullarne, der giöra ett stort owäsende, stegra wahran, och den uphandla innan hon kommer till Torg el: Broo. Så har jag nu nyl. warit uthe wid Tullar= och hambnarne, der åtskillige attraperad; Men mig bemötz den swårigheeten, at jag ey kunnat bringa så många oregerlige Qwinsfolk till stånd, efter jag ingen wacht haft el. wart at få, der icke högt:de Collegium tächtes gunstigt anordna Upsyningz karlarne, samt några wissa wachter at giöra bijstånd här utinnan, och tillijka bijtjda om morgonen på de orter de anwiste warda sig infinna: afwachtar här å Högt:de Collegii gunstig bijfall och assistance;

Stockholm d. 11 Junii 1710.
And: Röding"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad