Text
Författare: Bertilsdotter, Segred. Stockholms stadsarkiv

Segred Bertilsdotter svarar på systerns anklagelser 1667

I mars 1667 har en konflikt mellan systrarna Helena och Segred Bertilsdotter gått så långt att Helena skriver till Södra Förstadens Kämnersrätt för att be om hjälp. Det här är Segreds svar på alla de anklagelser som hennes syster kommit med.

Bråket handlar om flera saker: Vem som egentligen är skyldig vem pengar, vem som ska ta hand om deras döde broders lille gossebarn och dessutom menar Helena i sin inlaga till rätten att Segred skäller och spottar efter henne ute på gator och torg. 

När Segred skrev denna sin inlaga till rätten, tycks hon ibland glömma att det är just rätten som är mottagare av texten. Ibland riktar hon sitt tilltal direkt till systern Helena, som hon bland annat menar är en "skualrebytter".

Texten transkriberad:

Ehrborne, lagfarne högste och välförståndige gode herrar som dän välähradhe rätten här på Södermalms Kiämbenärs Cammar Besitta

Gunstighe och väl ährade herrar Jagh nödgas Eder Gode herrar at Besvära Efter min Syster migh så högeligen anklagar och migh syns at vij oss Emillan inte skole hafue så stoor sack at vij skolle hafue tarfuat at Bemöda dhenna ährade rätten om så ringa tingh, som icke ähr uthi någit värde Besynnerligen Emillan 2 Systrar, som tu mäd fåfänge ord upräcknar, tu vill ut skämma migh tu oförskämda menniskia, men Jag frucktar, at tu ut skämmer tigh siälf, ty man Behöfver inthe Binda skiällen På Skualrebytter, ty the låtta sigh väll höra, Jagh Blyges inför denna ährade rätten at be räckna huad Jagh kan hafua Emot tigh at säga, tu före giffi at Jagh skal haffua gifvit tigh Skamliga ord, män Jagh frucktar at tu ähr den samma som dät haffi gjort migh, ty Jagh talte inte ondt till tigh, uthan Jagh fodrade mit, män huad tu Svarade migh vill Jagh vill Jagh [sic!] låtta beroo, dock vill Jagh tigh uthi kortheet Svara til huar Punckt,

1 Skal denna mäd följande längd utvisa huad Persedlar tu af migh tagit haffi, huilkit tu icke skal kunna neka til, haffi tu någit här På Betalt migh, eller tin man eller tin Piga, Bevijsa, Borga, och tiga och inte fodra sit Igen, tå ähr man väl god, män när man vil fodra sit Igen, skal man få höra Skamliga ord,

2 huad Brännevynet vid kommer, gick icke mer uthi fiärdingen ähn som 13 ½ kanna, dät skall tin egen Piga vittna då den tiden, var, andra gången var 6 kannor, och tu liäger 1 ½ kann Brännevyn till

3 Emot Jäckan Jagh fyck, som tu säger att Jagh skal vara tigh skyldigh 4 Dr, där Emot fick tu en myssa värderat för 5 ½ Dr, män om Jäckan skulle vara en litten mon Bättre, män huilken kostade mer På Salig moders Begrafningh antingen tu eller Jagh,

4 talar tu om min Evangelij Boock, huad haffi tu mäd henne at Bestilla där var min Boock, och Jagh länt te tin Poijck henne, och när han så illa mäd hänne for, och haffi bliffit Sönder henne togh Jagh min Boock Igen,

5 huad den Poijcken vid kommer som tu talar om, kom tu tul migh och Begärde honum till vagge Poijcke och tu haffi nu en rund tid hafft honum män nu haffi tu så illa farit med honum, utsvält honum, och Inga kläder gifuit honum, så han ser värre ut ähn som någit tiggare Barn, och låttit tin man haffi stöt honum igönum armen mäd en Eldgafell, och så hantterat Poijcken så Jagh Blyges vid alt utsäget som dät ähr, för denne ährade Rätten som syn skall väll gåå för sagor, På Poijcken, så at den skammen tuijngade migh, at taga Poijcken Igen, ifrån tigh, och mina grannar, som viste at Jagh haffi taggit Poijcken om händer, tuiade migh at Jagh, skolle låtta tigh så illa fara mäd honum, dätta Jagh dän ährade Rätten tiänsteligen till svar giffi Emot hennes Inlagor den ährade rättens tiänstvilliga tiänarinna i hvad måtta iagh kan och förmår,

Ödmiuka tiänarinna alltid
Segred Bärtilsdötter

Bifogat från Segred finns även den lista på vad Segred anser systrarna vara skyldiga varandra, som omnämns i brevet.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad