Skrivstilstext
Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Socialstyrelsen grundas 1663

Under lång tid hade man i brist på utbildade läkare varit tvungen att vända sig till så kallade "kloka gummor/gubbar". Drottning Hedvig Eleonora ville ändra på detta genom att inrätta en ny myndighet som fick namnet Collegium Medicum. Idag heter myndigheten Socialstyrelsen.

”Detta Collegium Medicum skall och opsicht draga at the som sigh willia för hiordegummor och Barnemorskor bruka låta ähre förståndige och widh sådant wärck wahne, at icke någre sigh derföre Wthgifva som liuga och folck bedraga och medh obillige praetensioner sigh dyrka låta Uthan at tige, Ehrbare och försichtige qvinnor dertill brukas och the andre billigt derifrån stängias och hållas. Här effter skola sigh alle som wederbör hörsamblingen rätta.

Actum Stockholm den 16 May Anno 1663.

Obppå högstbem:te Hans K:mtz respective Wår Elskelige  K. H. Sons så och Allernådigste Konnungh och Herres wägnar

Hedwig Ellenora”

Detta är privilegiet som undertecknades av drottning Hedwig Eleonora. På Collegium Medicums begäran blev privilegiet bekräftat av Karl XI den 4 augusti 1680.

Transkriberingen: Karin Borgkvist Ljung

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad