Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brev från fattige Brolin till hovmarskalk Erik af Edholm

Brevet renskrivet:

Sjukwården wid Grubbens gärde, sjuksalen N:o 8, den 27de Oktober 1877.

Wälborne och högädle Herr Öfverste!

 

Under loppet af många år, allt sedan ädle Herr Öfversten hade befälet i skolan wid Konungens Andra Lifgardet, har jag städse för ädle Herr Öfversten hyst den största wördnad och högaktning och kommer att i mitt hela lif det göra.

Den största glädje rönte jag, då ädle Herr Öfversten behagade tala till mig för några få år sedan wid Skeppsbron och för 2nne år som hastigast wid Norrbro, öfwer hvilket jag fann mig stolt, ty många stod och förundrade sig att en så hög Herre täcktes beswära sig och stanna för att höra ett ord af en simpel f.d. kneckt.

Jag har en gång sökt: att, wid Konungens Hospitals fond, få erhålla något understöd, men som det är många som tjent längre än jag, och icke ännu fått, så och som jag, i anseende till behäftad med åderbråck, icke kom att taga sjukhus afsked, så får jag ännu wänta, dock om jag lefwer hoppas jag nästa år blifwa tillgodosedd, ty jag är nu nära 60 år.

En längre tid har jag för det mästa lidit af wärk och plågor, och en stor sorg drabbade mig då Hs Kungl. Majts enkedrottning Jna [Josefina], med döden hädan gick, ty jag blef nådigst af denna ädla drottning å mitt sjukläger igenom budskickning förärad en wälgörande kontant hjelp.

Bedjande ädle och gode Herr Öfwersten om ett godhetsfullt öfwerseende för min dristighet! får jag aller ödmjukast bönfalla: det ädle Herr Öfwersten täcktes af medlidsamhet och förbarmande emot mig arme man, nådigt hugna mig med en liten högst behöfwande kontant hjelp, hwilken för mig skulle blifwa en stor wälgärning, och den högsta och största glädje.

Tillönskande ädle Herr Öfwersten god helsa, all möjlig wälgång och trefnad! Får jag äran med djupaste wördnad, högaktning och tacksamhet framhärda ödmjukl: D. Brolin.

f.d. Gardist wid Herr kapten Furuhjelms f.d. Comp: med No 4.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad