Text
Författare: Waldenström, J.. Stockholms stadsarkiv

Nya elektriska banklarm gör succé enligt elektronikhandlare Waldenström

I det här brevet till stadsfiskal Gustaf Lidberg informerar J. Waldenström som driver A.-B. Elektro-Turbins specialaffär för allehanda elektriska artiklar om de nya elektriska sirener som han säljer. Waldenström har låtit testa sina siréner i en bank vilket var mycket lyckat: "en stod folksamling uppstod utanför bankkontoret" skriver Waldenström.

Bifogat brevet finns ett litet reklamblad för de elektriska sirenerna. Där berättas bland annat följande:

"När sirenen igångsättes löper denna i sitt ljud från 0 ända upp till 3-strukna C, och sedermera åter till 0. Detta gör att det ljud som här åstadkommes är så säreget att det ovillkorligen måste observeras. Det vanliga systemet hafva tryckknappar på hvilka personalen skall med en hand eller ett finger trycka för att få i gång sirenen, hafva vi helt och hållet öfvergivfit. Vi placera istället tryckknapparna i golfvet och äro dessa anordnade så att om händelsevis någon af personalen skulle komma att trampa på denna knapp, sirenen ej igångsättes, men genom två tryckningar omedelbart efter hvarandra bringas sirenen i funktion. Då oftast rånaren är försedd med skjutvapen och tillropar personalen "hands up" kan sirenen ändock igångsättas, enär detta sker medelst tryckningar med foten."

Waldenströms elektriska butik höll till på Kungsgatan 7.

Uppdaterad