Handskrivet brev från USA-emigrant
Text
Författare: Nelson, Leonard.

USA-emigrant skriver hem om guldgräveri

Leonard Nelsson hade gett sig av till USA för att gräva guld. I ett brev hem till sin vän Bror Otto William Abrahamsson beskriver han livet som guldgrävare. Här skriver han om allt från sin egen vardag till hur han ser på olika politiska frågor.

Bror Otto William Abrahamson var notarie i Maria församlings fattigvårdsstyrelse. Brevet från Leonard Nilsson finns bevarat i Abrahamsonska släktarkivet.

Läs det renskrivna brevet:

Bullion, Alturas County Idaho, US of America
den 11te juli 1883

Hr Otto Abrahamson!
Forsmark, Sverige

Bästa Hedersvän!

För brefvet af den 8de mars, detta år, är jag på det hjertligaste tacksam. Det anlände den 8 sist April. Jag borde besvarat detsamma förr, men detta har icke blifvit utaf emedan jag ombytt vistelseort samt tillfölje deraf varit osäker om min blifvande adress. Densamma är nu förändrad till Bullion, förövrigt lika; förty platsen är belägen inom ”Alturas County”. Afståndet emellan Rocky Bar och Bullion är ungefär 90 engelska mil.


Jag lemnade Rocky Bar i början af maj månad. Gick till fots derifrån till Boise City – 110 Engelska mil – Från Boise City _ Idaho’s hufvudstad _ reste jag med ”Postdiligence” till en stad Bellevue – 140 mil från ” Boise City” – Stannade det några dagar, hvarefter jag reste upp hit till Bullion – medelsta Apostlahästarna. Har tvenne veckor ute och uppe i bergen och vildmarkerna häromkring samt sökte efter ”ädla metaller”; ehuru utan att finna några. Anlände tillbaka till Bullion samt erhöll arbete uti en grufva – Bly och Silfver-grufva. Sjelfva malmen, är en sort som kallas ”Galena”, är stundom mycket rik på Silfver. Grufvor_ innehållande Bly äro skadliga för helsan. Bly, som du vet, är icke helsosamt. Lyckligtvis är det fuktigt, stundom mycket vått, i Grufvan, hvilket hindrar det Fina dammet ifrån ”malmen” att sprida omkring, under arbetet med brytandet deraf. För det mesta måste vi borra och spränga hvartill användes ”dynamit”. Så kallade ”Quarty-grufvor” [quarry =stenbrott?] äro bättre att arbeta uti. De innehåller vanligen endast guld och ibland Silfver, men icke bly; åtminstone icke som jag erfarit. En del quarty innehåller visserligen arsenik och andra ämnen, men ej i stor mängd. Bly-malmen deremot _ alltid skadlig.


Bullion och orten häromkring är icke gammal. Våren 1880 började första rusningen hit till detta område som kallas ”the wood river country” En flod – wood-river – flyter igenom. (”skogsflodslandet”) Det har länge trotts, man har länge trodt, att detta område var rikt på ädla metaller, Gulld Silfver, eller om det icke var så borde det vara det, men af fruktan för Indianerna– ”Bannock stammen” – vågade sig ingen hit, emedan de gjorde anspråk på landet som deras jagtmarker – ett förträffligt land är det för jagt och fiske.


Nu finns vi tvenne små rätt lifliga stääder i orten Bellevue och Hailey med hvardera 1000 invånare samt en massa små köpingar och grufläger och många rätt gifvande grufvor. I maj månad fingo vi jernväg färdig. Detta en ort som endast är tre år gammal, dvs Bebodt af hvita tre år.._ Bullion är 6000 fot högt.


Mitt lif är ganska prosaiskt. Stiger upp om morgonen tager min enkla frukost och sedan ner uti underjorden. Arbetstiden är 10 timmar per dag, stundom åtta, om platsen är svår. Hvarannan vecka natt och hvarannan dagsarbete. Lediga stunder tillbringar jag aldrig i sysslolöshet. Utan antingen läser jag tidningar och böcker, skrifver bref eller tager en spatsertur i berg och backar: ty naturen älskar jag och beundrar harmonien i densamma. Naturen är min kyrka - ingen annan. Att göra hvad som är rätt är min religion. Att tänka fritt är min rättighet och att lyssna till det sunda förnuftets röst - min princip.
Några frön har jag ännu icke samlat. Icke kommit att detta göra, men jag skall detsamma göra, och sedan sända några som prof. Det fanns inga frön uti ditt bref. Du glömde troligen dem inlägga.


Många kartor finnas öfver ”Förenta Staterna”, som äro goda. Bankrafts karta anses för den bästa, men den nu sednast utkomna –Hall’s karta är utmärkt. Den blifver troligen dyr att hemsända till Sverige, ty den är stor till formatet.
Jag är dig mycket förbunden för den innestulna [?] Geologiska kartan. Mycket intresserande för mig. Snällt af dig att den sända.


Rätt lustigt dessa spratt ni brukade spela Lektor E___d. Magnus lärer vara temligen skojfrisk ännu. Han är stark fritänkare eller rationalist. Ingen svensk uti eller på denna sidan Atlanten kan mäta sig med honom uti att vara mästare öfver ”Svenska språket”. Hans penna är lätt och lekande, men han gisslar skarpt sina motståndare och är då dräpande i sina argumenter.


Till skämtsamma uppsatser begagnar han signaturen Movitz, mera allvarliga skrifver han M_E_d_ då till sina Poetiska snillefoster. En del af dem förtjänar att då benämnas; emedan de äro få.
Om jag minnes rätt, så var det ”Gustaf R_g” som en gång gästade Skpg. Hade anställning uti en trädgård nära Hamburg, Tyskland.


Då jag läste om förlidet års höst, kronprinsens son och döpelse akten, hans, barnets, beklädande med lullull - ordnar m.m. m.m. Då frågade jag mig sjelf ”skall jag skratta eller gråta. Det hela var sorglustigt, men det försiggick i ett upplyst och fritt ?? land i nittonde århundradet. Jag är en sann Republikan. Bort med dessa murknande, vacklande troner.
Huru svag, huru vanmäktig är icke Ryske sjelfherskaren trots sin makt.


Bönderna i Sverige - i synnerhet ”Landtmanna partiet” inom Riksdagen går dock något för långt. Att de vilja hafva bort Grundskatterna tycker jag är rätt. De får ju sin del af den gemensamma beskattningen. Tydligen borde Indelningsverket tagas bort såsom varande otidsenligt Något måste komma istället. Sextio dagars vapenöfvning blefvo icke för mycket, om det anordnades på praktiskt sätt och icke som nu att taga upp öfver halfva tiden att innöfva att göra honör och salutera befäl, parader m.m. dårhusmessiga saker. Krigslagarna måste dock reformeras först och humanare bemötande visas manskapet också Allmän Politisk rösträtt införas; ty en slaf kan ej känna sig så entusiaserad för landet som en fri medborgare.


Stora stående armeer är ett ondt, måhända dock en nödvändigt sådant. I synnerhet i det monarkistiska Europa. Förenta staterna underhåller en stående armé stor 25,000 man. Inv ånar antalet är nu 55 000 000.


Framför hjertliga helsningar till Sjölander om du skrifver Var sjelf hjertligt helsad. Under hopp om att detta bref skall till dig framkomma, före din afresa från Forsmark och jag snart erhålla ett ifrån dig förträfflige Abrahamson!
Avslutas detta. Jag förblifver din sanne vän

Leonard Nelson


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad