Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967). Stockholms stadsarkiv

Brev angående Orientalistkongressen i Stockholm 1889

I september 1889 hölls en internationell orientalistkongress i Stockholm. Kongressen hade besökare från hela världen, däribland flera ”österländingar”.

I brevet till höger ber kongressens generalsekreterare Carlo Landberg överståthållarämbetet i Stockholm att ordna polisövervakning så att utländska besökare ej antastas eller besväras av stadens "sämre publik".

Brevet innehåller även en kort beskrivning av kongressens program. bl.a. får vi veta att Riddarhustorget under kongressen kommer att prydas med ”sfinxer, master och flaggor”.

 "Till Öfverståthållareembetet.

Undertecknad anhåller vördsamt, att Öfverståthållareembetet torde tillåta att å offentliga platser i Stockholm de i det närliggande programmet beskrifna arrangement utföras. Överfyrverkare Törner har blifvit ombedd att till Öfverståthållareembetet inkomma med detaljerad rapport, hvad fyrverkeri och illumination beträffar, då  undertecknade ej känner alla dessa detaljer. Särskildt tillåter sig undertecknad att bedja Öfverståthållareembetet godhetsfullt gifva order att polisen ser till att österländingar ej af den sämre publiken antastas eller besväras, då detta skulle göra ett dåligt intryck i Österlandet af vår civilisation. Gatpojkar äro i synnerhet benägna att följa dem.

Högaktningsfullt
ödmjukligen
Carlo Landberg 
kongressen generalsekreterare


P.M.

Riddarhuset

Utanför Riddarhuset komma sfinxer, master och flaggor och andra emblem att uppställas. Måndag kl. 12 midd. eger öppnandet av Kongressen rum under H:M. Konungens presidium. Hofvagnar och för gäster bestämda vagnar skola vänta undel hela tiden.

Måndag kl. 6 affärd från Riddarholmen med ångbåtarna Tessin, Victoria och Vaxholm, återkomst kl 10 1/2 å 11. Mälarhamnens omgifvning kommer att belysas Troligtvis kommer vid detta tillfälle mycket i folk i rörelse. Hofvagnarna och enskilda ekipager skola vänta vid båtarnes ankomst.

Tisdag den 3 Grefve och grefvinnan Landbergs fest å Grand Hotel, Börjar kl. 8 em. H.M. Konungen och H.K.H kronprinsen komma att hedra med sin närvaro. Hotellets facad upplyses festligt. Vid H.M:s åffärd skall hela den del af staden som ligger vester om Norrbro åt Skeppsbron, äfvensom på Konungens passage rikt upplysas. Öfverfyrverkare Törner känner dessa detaljer och är ombedd att derom rapportera till Öfverståthållareembetet.

Onsdag d. 4 sept. Affärd med extratåg kl. 2 till Upsala. Återkomst kl. 12 ungefär. Vagnar behöfvas vid stationen. Hofvagnar och enskilda ekipager hämta. 100 man militärmusik medföljer.

Torsdag d. 5 sept. Galamiddag på Kgl Slottet kl. 6. Galaspektakel på Operan kl 8 e.m.

Fredag d. 6 sept. Fest på Hasselbacken anordnad af Stockholms samhälle.

Lördag d. 7 sept. afslutning i H.M:s närvaro kl 1 e.m. Bankett på Grand Hotel kl. 5 e.m. Affärd i 2 extratåg kl. 10.30 och 11.10 Högeligen nödvändigt att plats lemnas fri, så att alla kongressmedlemmar kunna bekvämt komma in på stationen.

Det vore synnerligen önskvärt att en tillfållig åkarestation kunde inrättas utanför Grand Hotel."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad