Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Beklaganswärda oordningar hafwa sedan sistlidne afton förefallit i hufwudstaden..." - kungörelse från marsrevolten 1848

I mars 1848 skakades Stockholm av kravaller inspirerade av februarirevolutionen nere i Frankrike.

Kravallerna startade den 18 mars och nådde sin kulmen dagen därpå då militär öppnade eld mot en folksamling som ropade efter republik och reformer vid Storkyrkobrinken. Resultatet av militärens beskjutning blev minst 18 döda och många flera skadade. 

Kungörelsen intill är författad av Stockholms dåtida överståthållare Jakob Wilhelm Sprengtporten, just den 19 mars. I kungörelsen uppmannas stockholmarna bl.a.  till att  hålla sig inomhus nattetid och att inte uppehålla sig i grupp på "Hufwudstadens gator, gränder eller allmänna platser".  Läs hela kungörelsen i renskrivet format nedan eller i original här.

"Beklaganswärda oordningar hafwa sedan sistlidne afton förefallit i hufwudstaden, af den art att allmänna lugnet och säkerheten blifwit på wåldsamt sätt störda. Till förekommande af dylika uppträdens förnyande, påräknar Öfwer-Ståthållare-Embetet hwarje rättfinnig medborgares medwerkan, öfwertygadt derom, att så framt den allmänna meningen med allwar och kraft uppträder emot förnyelsen af dylike lagstridiga handlingar, häruti ligger den säkraste borgen att lugnet inom hufwudstaden skall återwända och med detsamma den trygghet och trefnad, som bör utgöra hwarje dess inwånares dyrbarast egendom.

Då likwäl serskilte stadganden i detta afseende kunna wara af behofwet påkallade, har Öfwerståthållare-Embetet, med upplifwande af hwad wid föregående dylike beklagliga tillfällen warit föreskrifwet, funnit nödigt förordna:

1:0 Alla portar till husen inom Hufwudstaden skola, från denna dag räknadt och tills widare, stängas klockan 10 på aftonen och hållas låste till kl. 5 på morgonen, wid wite af 3 R:dr 166 sk. B:ko, om sådant uraktlåtes. Kan någon af de inom huset boendet personer icke bindas till anmärkt och åtalad försummelse i detta fall, ware Huswärden för böterne
answarig.

2:0 Föräldrar och Husbönder uppmanas att, wid samma tid, hafwa barn, tjensteflok och arbetare, som bo inom huset, församlade, och förbjude dem uttryckligen att icke, utan i faders, moders eller husbondes rätta ärende, efter denna tid och före kl. 5 på morgonen, lemna huset. - Husbönder, som af olydnad i detta fall mötas, skola, till undwikande af eget answar, den följande dagen anmäla den olydige, antingen i Kongl. Poliskammaren eller ock hos närmast till hands warande Polisbetjent.

3:0 Hwar och en, som efter kl. 10 på aftonen befinnes på gatan och af wakt, patrull eller polis-tjenstemän och betjente anropas,ware förbunden att på tillfrågan uppgifwa sitt namn, yrke, boningställe och det ärende, hwaruti han är stadd. Wägrar han sådant, eller befinnas swaren icke nöjaktiga, och skälig anledning till misstankar mot honom uppstår, ware han genast skyldig att träda i häkte, till dess Öwer-Ståthållare-Embetet följande dagen fått tillfälle att undersökning med honom anställa.

4:0 Emellan kl. 10 på aftonen och kl. 5 på morgonen få icke, på Hufwudstadens gator, gränder eller allmänna platser, flere personer stanna och samtala. Då detta sker, skola de af närmaste patrull eller polis-betjening höfligt erinras att fortsätta sin wäg eller att åtskiljas. Den, som wägrar att sådan tillsägelse genast åtlyda, skall arresteras och i närmaste wakt eller häkte inrättas, likasom ock
den, som tillåter sig hurra- och wiwatrop, hwisslingar eller annat oljud. Sätter sig någon med wåld upp emot wakt, patrull eller de till ordningens bewakande förordnade personer, eller ock tillålter sig stenkastning mot dem eller mot fenster, och sålunda icke låter sig rättas af den härigenom meddelade warning, blifwer militären nödsakad att begagna sina wapen, då hwar och en skylle sig sjelf för
följderne.

Alldenstund, dessa föreskrifter blifwit af senast inträffade wåldsgerningar påkallade, komma desamma ock, så snart ordning och lugn återinträdt och befäktade blifwit, att återkallas; och som wakter, patruller och polis-betjening böra hwarje fredlig medborgare med wänlighet bemöta, och ingalunda, utan werklig anledning och behof, någon gripa eller på annat sätt misshandla, skall hwar och en af Hufwudstadens inwånare, som, utöfwer hwad denna kungörelse anbefaller och tillåter, af wakt, patrull eller polis-betjent obehörigen antastas eller på wåldsamt sätt bemötes, äga att sådant hos Öfwer-Ståthållare-Embetet skriftligen anmäla, då undersökning skall äga rum och, så framt klagomålet finnes befogadt, upprättelse icke uteblifwa. Stockholm den 19 Mars 1848.

J.W. Sprengtporten."

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad