Text
Författare: Mellersta Roslags häradsrätt. Stockholms stadsarkiv

Änglamakerskan Alva Nordberg döms tills straffarbete - 1905

Sommaren 1905 ställs Alva Nordberg inför rätta för att ha vanvårdat flera av sina fosterbarn till döds. Ärendet behandlades först av Stockholms Rådhusrätts femte avdelning, men då Nordberg vid häktandet varit boende i Rådmansö socken i Stockholms skärgård, överlämnas hon till Mellersta Roslags häradsrätt för att slutrannsakas och dömas. I domen står:

I målet är utredt, att hustru Nordberg under innevarande år i sin bostad i Nabbo i Rådmansö socken haft i sin vård följande fosterbarn, nämligen Blenda Hallberg, dotter till Karin Ragnhild, född den 27 februari 1905, från den 8 maj till den 16 i samma månad, då barnet aflidit, Elsa Gunhild Wigströms dotter Naemi född den 6 mars 1905 från den 4 juni, tills barnet aflidit på morgonen den 6 i samma månad. Anna Janssons son Axel Herman född den 4 juni 1905, från den 2 juli tills barnet aflidit den 15 i samma månad samt hustru Alma Larssons dotter Märta Ulrika, född den 31 maj 1905, från den 10 juni till den 18 juli, då det öfverlämnats i annan persons vård. Och enär hustru Nordberg icke mot sitt nekande är förvunnen hvarken att hafva beröfvat något af barnen […] lifvet eller att genom vanvård hafva föröfvat misshandel å dem eller å Märta Ulrika, finner Häradsrätten den af åklagaren vid Häradsrätten mot hustru Nordberg förda talan icke kunna bifallas, men enär hustru Nordberg genom Stockholms Rådstufvurätts den 3 oktober 1905 meddelade utslag förklarats saker till sådant misshandelsbrott, som afses i förra delen af 11 § af 14 kapitlet Strafflagen, pröfvar Häradsrätten rättvist döma hustru Nordberg jämlikt nyssnämnda lagrum att hållas till straffarbete två år sex månader.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad