”Köpe Contract” för Årsta holmar 1850
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Köpe Contract” för Årsta holmar 1850

Johan Fredric Schoerbings arvingar säljer ”trenne holmar i Tanto sjön, Årsta Holmar kallade” till Olof Hyltén-Cavallius. Pris 7800 Riksdaler Banco. Året är 1850.

Hela det s.k. ”Köpe Contractet” går att läsa om du klickar på bilden ovan. I renskrivet format nedan.

Årsta holmar tillhörde inledningsvis storgodset Årsta. På 1730-talet sålde godsets dåvarande ägare de då fortfarande obebyggda holmarna till en privatperson för 600 daler.

Från och med 1794 ägdes holmarna, och den gård som där uppförts på 1740-talet, av paret Johan Fredric och Brita Schoerbring.

"Emellan undertecknade är följande Köpe-Contract upprättadt: Wi, lagliga arfvingar efter afflidne Kongl: Translatorn Johan Fredric Schoerbing, jag C.G. Barthelson, jag C.G. Schoerbing, jag C.L. Lindstedt, jag Wilhelmina Thelaus, född Schoerbring, och jag Jacob Björkman, i egenskap af förmyndare för aflidne Auditeurien J.P. Werners och dess jemväl aflidna Hustrus Maria Sophia Schoerbrings efterlemnade omyndiga barn, Sönerna Teodor och Hjalmar samt Dottren Hildegard Charlotta, upplåta och försälja till Herr Kongl. Secreteraren C.O. Hyltén-Cavallius och hans hustru de oss tillhöriga i arf efter bemälte Herr Kongl. Translator tillfallne trenne Holmar i Tanto sjön, Årsta Holmar kallade, belägna i Bränkyrka Socken Svartlösa Härad och Stockholms Län, med till denna Lägenhet, hvarföre en årlig afgäld om 8 Rnd 16 skn. Banco skall till Årsta Säteri erläggas, hörande Åbyggnad, Trädgård, Äng, Mark och Fiskevatten, med de rättigheter och skyldigheter wi densamma innehaft, allt sådant det nu befinnes äfvensom en vid Tanto på fri och egen grund stående stallsbyggnad, jemväl i dess nuvarande skick, emot en för dessa lägenheter, jemte såväl inventaries följaktige en Bryggpanna och tränne Ekstockar, i ett för allt betingad köpeskilling om Sju Tusende Åttahundra :/7800/: Riksdaler Banco, hvilken sålunda liqvideras, att Köparen nu Contant betalar Twå Tusende Riksdaler, samt på återstoden utfärdas till säljarne eller deras Rätts innehafvares, Skuldebref, det ena på Fyra Tusende Riksdaler, att betalas den 1sta Juni 1851, samt det andra på Ett Tusende Åtta Hundrade Riksdaler allt Banco, att Sex månader från å någonderas sidan skedd uppsägning infrias, begge Skuldebrefven stälde på återstående Köpeskilling och med inteckningsrätt i de sålda fastigheterna, samt löpande med fem procents årlig ränta ifrån nedanskrifna dato tills betalning sker.

De försålda Lägenheterna får med full egande och besittningsrätt nu genast tillträdes af köparen, hvilken följakteligen äfven från denna tid ansvarar för och vidkänner de Lägenheterna åtföljande ansvar.

Köpebrevets chartering, äfvensom all öfrig med köpet och lagfarten derå förenad kostnad betalar köparen ensam.

Med förestående Köpes-Contract förklarar jag G.O. Hyltén-Cavallius mig till alla delar nöjd och förbinder mig detsamma uppfylla, warandes till mera visso häraf 2ne lika lydande exemplar upprättade, hvaraf wi ett till oss hvardera tagit, som skedde i Stockholm den 16 december 1850."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad