Tryckt text
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication angående Skogzhygge och Stadzhagen" 1721

Kungliga Majestät och Stockholms magistrat vill få ett slut på att folk går hugger ned träd till "wedbrand och annat" i Stadshagen.

Vad göra? Utfärda ett förbud givetvis. 

Förbudet är uppenbarligen inte det första.

I renskrivet format nedan, källan i digitaliserat original intill. Från 1721.

"Ehuruwäl man hade förmodat / det hwar och en skulle ställa sig till underdånig rättelse och efterlefnad / Hans Kongl. Maij:S Allernådigaste förbud af den 6 Februarii 1693 om olåfligit skogzhygge / uti de näst här wid Staden angränsande skogar och parcker / måste man likwäl med största mishag förnimma / huruledes en part af löst och sielfswåldigt folck / sådant alt oacktadt understå sig uti Stadzhagen på Kungshollmen nedfälla trän til wedbrand och annat; Alt därföre hafwer Hans Grefl. Excellence, Riks-Rådet / Fältmarskalcken och Öfwerståthållaren tillika med Magistraten funnit nödigt/ at härigenom / alla i gemen / samt hwar och en i synnerhet / som wederbör / alfwarligen förmana / det ingen eho den wara må / skal fördrista sig på berörde Stadzhaga något hygge / till wedbrand / eller anat göra / så kärt honom är at undwika det straff som högbem:te Hans Kongl. Maj:ts allernådigaste Förordning innehåller och påbiuder; Stockholms Rådhus den 16. Deecember 1721."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad