Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Ahlberg, Daniel. Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse, om answar och straff för åwerkan på den å Norrtullsgatan här i staden planterade allée. Gifwen Stockholm den 21 april 1803

Kungörelsen från 1803 visar att man hade problem med skadegörelse på träden i allén längs Norrtullsgatan. Det är en förnyad kungörelse. Den tidigare kungörelsen har alltså inte hjälpt.

Straffet för den som ertappas med att förstöra är hårt: stockstraff på en söndag med en gren i handen. Han ska också stå bredvid predikstolen till allmänt beskådande, och lyssna när prästen berättar vad han gjort sig skyldig till.

I den förnyade kungörelsen tillkommer dessutom böter på 16 riksdaler och 32 skillingar. Här utlyses också en belöning på 50 riksdaler till den som anger den skyldige.

Man kan se träden som prickar på 1805 års karta över Stockholm.
Norrtullsgatan, Utsnitt ur Akrels karta 1805

Kungörelsen är tryckt med frakturstil - här följer kungörelsen renskriven:
Hos Öfwer-Ståthållare-Embetet är anmäldt at oaktadt det genom utfärdad kungörelse under den 12 maji 1802 utsatte answar och straff, för åwerkan på den å Norrtullsgatan här i Staden planterade Allée, hafwa likwäl wanartige och illasinnade menniskor företagi sig att åtskilligt ohägn derstädes nu åter förbfwa [förblifwa]. Til förekommande deraf har således Öfwer-Ståthållare-Embetet ansett nödigt, at, med förnyande af berörde kungörelse, härigenom erindra allmänheten om dess innehåll: at en och hwar, som å denna plantering någon skada föröfwar, skal wara förfallen till det utsatte witet af Sexton Riksdaler Tretiotwå Skill. jemte ersättning och böter enligt 20. Cap. 11. §. Missgernings Balk., samt dessutom, till följe af kongl. kungörelsen under den 30 april 1777, undergå en Söndags stockstraff, då han derjemte kommer att hålla en gren i handen, och å Predikstolen kungöras för hwad brott han stockstraffet utstår: att den eller de, som åkande färdas denna wäg och genom owarsamt samt öfwerdådigt körande förorsaka någon skada och ohägn å dessa till Stadens prydnad planterade träd, eller deromkring satt stängsel, ej eller kunnaa undgå at derföre med laga answar samt skade-ersättning anses; och ändteligen, at Öfwer-Ståthållare-Embetet utlofwar en belöning af Femtio Riksdaler till den eller dem, som uptäcker och bewisligen angifwer uphofsmannen, eller dem som låtit sig nyttja til werställigheten af slik wåldvwerkan, eller i händelse sådant nidingswerk hädanefter skulle föröfwas, på det de brotslige må blifwa utan skonsmål til berörde answar och straff befordrade. Stockholm den 21 April.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad