Försättsblad.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Taxa för Hyre kutskarne här i Staden, hwar efter de, både när fodret inkiöpes til mindre eller högre prijs sig skola rätta. Stockholms Rådhus den 8. februarii 1731.

Taxameter för hyrkuskarnas – dåtidens taxichaufförers - verksamhet i Stockholm.

En resa ut ifrån staden till Carlberg eller Liljeholmen går enligt taxan på 4 daler kopparmynt, ungefär motsvarande 250 kr i dagens pengavärde.

Hyrkuskar som tar ut för hög taxa hotas med böter eller vid upprepade förbrytelser till att ”förklaras sin näring /…/ aldeles förlustig”. 

Hela taxan i renskrivet format följer nedan:

"För en Wagn med 2 hästar til Ulrichsdal eller Blockhus-udden/Diurgården och Tallkrogen/samt andrelika långt belägne orter/fram och tillbaka betalas = = Dl:r 6.
Men för hvar tijma/som hyre kutsken på ber:de ställen wäntar = öre 16.
Til  Fiskare torpet/Brahelund och Ropsten betalas för fram och återresan Dl:r 5.
Til Carlberg eller Liljeholmen = Dl:r 4.
Och der någon av Wagnen vid ber:de Orter sig skulle längre betiena/betalas då till hyr-kutsken för hvarje tijma/han der måste fördröja/som ofwanberdet är.

Skulle någon wara ute på ofvannämnde lustplatser och åstunda en wagn/at afhämta sig der ifrån til Staden/betalas hyre kutsken för fram och återresan/samt hvarje tijma/han der å orten uppehållas/som ofwan förmält är. 
Enär man betienar sig af hyre Wagn at biuda til Bröllop/eller Begrafning/i Staden och på Malmarne/ eller wid andre sådane tilfällen/betalas för första timmen = - = - Dl:r 3.
Den andre tijimarne betalas hwardera med = = = = Dl:r 1.
Men eljest/til andra ärender betalas för en Wagn/inom Stadsens tullar/för första tijman - = = Dl:r 2.
Och hwardera tijman sedan med Dl:r 1.
Månads kiörning betalas efter öfwerenskommande.
Hwarje gång Wagnen tingas och förespännes/medan sedan ej brukas gifwes Dl:r 2.

Och warder fördenskul denne Taxa här med allment publicerad och kundgiord/ blifwandes hyre kutskarne strängeligen förbudne/at af någon fordra eller äska mera betalning/än ber:de Taxa innehåller/hälst och så stramt någon sig här emot förbryter/skal han första gången plichta med 10. dl:r/andra gången 20. Dl:r Silf:mt och tredie gångne förklaras sin näring att hålla hyre Wagnar aldeles förlustig. Stockholms Rådhus den 8. Februarii Anno. 1731."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad