Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Portör

Portör är en behållare för att bära saker i. Av franskans ”porter”= bära, engelskans ”porter”= bärare. Det finns portörer för olika typer av föremål. Just den här är av bleckplåt, och avsedd för insamling av växter, en växtportör. Den är 49,5 cm lång, cylindrisk med en lucka på ena sidan och försedd med bärhandtag och bärrem. Portören är använd i en stockholmsskola.

Växterna som samlas in i en portör används för att bygga upp en slags bok med inklistrade växter, ett herbarium. Ordet betyder ungefär ”örtabok”. Från mitten av 1800-talet fram till 1950-talet samlade en stor del av landets skolelever in växter varje sommar. När den obligatoriska skolan, folkskolan, infördes i Sverige för snart 170 år sedan, fanns redan läroverk i många städer. Där undervisades i botanik och ämnet skulle ”gärna förläggas som exkursioner ute i det fria”, en anpassning till traditionen efter Linné. I samband med dessa exkursioner samlade man också in växter för att senare kunna studera dem inomhus.

Så här betraktades växtinsamlandet i ”Anwisningar och Råd” i ”Sveriges allmänna läroverksstadgar 1821”: ”Då botaniken utgöra den del af naturens kännedom, som ungdomen lättast begriper och alltid (---) med lifligt nöje omfattar, samt gifwer tillika en muntrande sysselsättning under sommar-ferierna, (---) så torde Läraren förnemligast böra afse dess inhemtande.”

I 1859 års skolordning formulerades insamlingen av växter som ett krav från och med läroverkens andra klass, alltså årskurs 5, då eleverna var 11 år. De skulle lära sig ”Wäxternas indelning efter Linné” och samla in 50 växter. Nästa år skulle roten, stammen och bladen studeras och 50-100 växter samlas in. I läroverkets fjärde klass koncentrerades undervisningen på blommor och frukter och då skulle 100 växter samlas in.

Det var ett mödosamt arbete för skoleleverna att samla in, pressa och klistra in upp till 100 olika växter i herbariet under sommarlovet. Samlandet av växter gick till så att eleverna tog portören med sig ut i naturen, letade upp växten och klippte, skar av eller ryckte upp den med roten. Sedan förvarades växterna i portören med luckan stängd tills man kom hem. Där togs de fram och måste läggas i press redan samma dag annars skulle de hinna vissna och nya växter måste plockas.

När höstterminen började inspekterade läraren herbarierna, men hann inte alltid bläddra igenom hela. Därför hände det att elever fuskade och klistrade in några vanliga grässtrån på de sista sidorna som utfyllnad och tog chansen att inte bli avslöjade.

Portören från en stockholmsskola har inventarienummer SSKM 12034

Uppdaterad