Text
Författare: Sääf, G.B.. Stockholms stadsarkiv

Bergsprängare Larssons son skjuter fisk med pappas dynamit - polisrapport 1914

Den 27 juni 1914 sprängde fyra unga män dynamit i Långsjön i syfte att plocka upp den döda fisken. Här rapporterar polisen om hur männen kom över dynamiten. Polisrapporten renskriven:

7/7

Måndagen den 13 innevarande juli ingafs till Kungl. Poliskammaren rapport därom, att måleriarbetaren Per Julius Larsson, studeranden Johan Edvin Bergström, arbetskarlen Gustaf Vilhelm Johansson samt arbetskarlen Oscar Mauritz Johansson, natten mellan lördagen den 27 och söndagen den 28 nästlidne juni skjutit fisk med dynamit i Långsjön i Brännkyrka församling, därvid Bergström bland annat uppgaf, att han af Larssons fader, bergsprängaren Karl Petter Larsson, boende i villan Loviseberg i Örby, erhållit 5 dynamitpatroner jämte knallhattar och stubintråd.

I anledning häraf har förenämnde bergsprängaren Larsson blivit hörd i saken, därvid han berättat följande: Larsson hade sedan flera år tillbaka sysslat med bergsprängning inom brännkyrka församling därvid han endast haft mindre sprängningar. Den för sprängningen erforderliga dynamiten, har Larsson inköpt vid Vintervikens dynamitfabrik, på en af för honom å pastorsexpeditionen i Brännkyrka utfärdat s.k. trovärdighetsintyg. Under hösten 1913 hade Larsson å ett sådant intyg vid Vinterviken inköpt 5 kilogram dynamit som han sedan till en del användt för mindre sprängningar och haft förvarad å sin tomt vid Örby. Af den sålunda inköpta dynamiten har Larsson fortfarande kvar omkring ¼ kilogram, jämte knallhattar och stubintråd, hvilken förvaras såsom förut nämnts i ofvannämnda källare. Larsson förnekade, att han till Bergström eller någon annan person utlämnat dynamit och uppgaf, att om detta skedt så hade hans hustru utlämnat densamma.

I anledning häraf har hustrun Emma Karolina Larsson äfvenledes hördts i saken, därvid hon uppgaf, att studeranden Bergström lördagen den 27 nästlidne juni på eftermiddagen kommit till Larssons förenämnda villa och begärt att få några stycken dynamitpatroner jämte knallhattar och stubintråd, emedan Bergström och Larssons son, förenämnde måleriarbetaren Per Julius Larsson, ämnade medelst skjutning fira födelsedag. Hustrun Larsson hade därför till Bergström utlämnat 5 stycken dynamitpatroner, 5 stycken knallhattar jämte stubintråd, som Bergström emottagit, hvarefter han aflägsnat sig därifrån.

Hustrun Larsson uppgaf vidare, att hon icke förrän nu erhållit kännedom om att dynamiten användts till att skjuta fisk med.

Vid förfrågan hos Vintervikens dynamitfabrik har därstädes anställde ingeniören Anders David Eriksson uppgifvit, att ofvannämnde bergsprängaren Larsson därstädes inlämnat ett för honom af pastorn Nils Lindstam i Brännkyrka församling utfärdat s.k. trovärdighetsintyg, daterat den 8 mars 1913, och att Larsson å detta intyg från Vintervikens dynamitfabrik vid olika tillfällen bekommit sammanlagt 25 kilogram dynamit, däraf 5 kilogram senast den 7 mars innevarande år, hvilken dag var den sista som nämnda intyg var gällande.

Stockholm som ofvan
G.B. Sääf

Uppdaterad