Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ansökan om att hålla atletiska uppvisningar i Örby avslås – polisrapport 1913

Sportmannen Johan August Eriksson ansöker 1913 om att anordna ett program med olika atletiska uppvisningar i ett uthus vid Örby Gård. Polisen avslår dock ansökan. Motivet hittar du i rapporten.

Rapporten renskriven:

Uti bifogade ansökning anhåller en okänd man, som uppgifvit sig vara sportmannen Johan August Eriksson från Sala, om tillstånd, att söndagen den 13 dennes klockan 8 eftermiddagen i en af honom af arrendatorn B. R. Hållberg vid Örby Gård förhyrd lokal gifva uppvisning i atletiska sportöfningar under medverkan af svenska sportmän, till hvilken uppvisning allmänheten skulle erhålla tillträde mot en afgift af 50 öre för person.

I anledning häraf får anföras följande:

Genom undersökning i saken har utrönts, att den ifrågavarande lokalen är ett uthus – ett s. k. vagnslider – och att sittplatser icke skulle anordnas därstädes, utan vore meningen, att de besökande skulle stående åse uppvisningen.

Eriksson har vid tillfrågan uppgifvit, att i uppvisningen skulle, bland annat, ingå brottning, boxning och dragkamp och att häruti skulle medverka en brottare från Malmö.

Det är kändt att tillställningar af liknande slag, under föregående år anordnats å platsen ifråga och att dessa vållat slagsmål och andra störande uppträden inom samhället.

I anledning af hvad sålunda anförts och som tillställningen ifråga icke är egnad att uppmuntra eller understödja sporten, utan anordnats af enskild person uppenbarligen i rent spekulationssyfte, får undertecknad vördsamt afstyrka bifall till ansökningen.

Stockholm som ofvan.
A.B. Sääf

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad