Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ungsocialister ansöker om att hålla möte i Enskedes Folkets hus för Amaltheamännen - polisrapport 1913

I januari 1913 skickar Ungsocialisterna en ansökan till polisen om att de vill hålla ett möte för Amaltheamännens frigivande i Enskede Folkets hus på dåvarande Källvägen 57. Enskede Folkets hus som uppförts året innan (och kom att rivas 1938) var dock ännu inte besiktigat och godkänt som samlingslokal. En okänd polisman åker därför ut till huset och rapporterar följande om mötet och lokalen:

Onsdagen den 22 januari 1913

I bifogade skrivelse [som ej finns med i rapportboken] till Öfverståthållareämbetet för polisärenden har ”Stockholms Ungsocialistiska Klubbars” arbetsutskott genom Karl Svensson, Brännkyrkagatan 177, Stockholm, anmält, att ett offentligt opinionsmöte kommer att afhållas i Enskede Folkets hus fredagen den 24 innevarande januari klockan 8 eftermiddagen med föredrag af Axel Holmström öfver ämnet, ”Öppna Långholmsportarna för Amaltheamännen”; och att inträdesafgifter till mötet skulle utgöra 25 öre.

Ifrågavarande anmälan har remitterats till 10:e distriktet för afgifvande af yttrande angående lokalens beskaffenhet.

I anledning häraf får vördsamt anföras följande:

Ifrågavarande samlingslokal, som benämnes Folkets hus i Enskede , är belägen vid Källvägen därstädes med adressnummer 57 Källvägen och eges af Stockholms stads Landtegendomsnämnd, som uppfört lokalen såsom samlingslokal för Enskede samhälle.

Lokalen ifråga är emellertid icke besiktigad och godkänd såsom allmän samlingslokal.

Undertecknad har för cirka en vecka sedan dels till Landtegendomsnämndens kontor och dels till en vid lokalen anställd vaktmästare Emanuel Johansson gjort påminnelse om, att ansökan om lokalens besiktning skulle omedelbart ingifvas till Öfverståthållareämbetet, derest lokalen skulle användas för allmänna sammankomster, men har, såvidt kändt är, ännu ingen dylik begäran inkommit.

Ifrågavarande lokal är inrymd i ett trähus, som innehåller samlingslokalen jämte bostad för vaktmästaren.

Lokalen är invändigt såväl å väggar som tak öfverspänd med papp samt målad med oljefärg. Golfvet är af trä.

Lokalens längd, oberäknad en vid främre ändan belägen estrad, utgör cirka 15 meter. Bredden är cirka 6 meter och höjden cirka 3 ½ meter. Belysningen utgöres af 6 stycken gaslågor i taket. Ingången till lokalen är från Källvägen genom ett bredvid lokalen beläget ganska rymligt kapprum. Å husets motsatta sida finnes en reservutgång direkt till en öppen tomt. Såväl lokalen som kapprummet uppvärmas medelst järnkaminer.

Inom lokalen finnes en mindre s. k. pytsspruta.

Reservbelysning finnes icke.

Det antal personer, som på en gång få inrymmas i lokalen, kan anses utgöra högst 125.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad