Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Rättsmedicinsk undersökning av styckjunkare Noreks döda kropp 12 april 1849

I början av april 1849 dör laboratorie-styckjunkaren Johan Wilhelm Norek hastigt under mystiska omständigheter. I Äldre poliskammaren finns en samling handlingar om fallet som du kan ta del av här.

Bland handlingarna märks en liten lapp daterad den 26 mars 1849. Den lilla lappen är av allt att döma ett recept från en läkare eller apotekare och har förmodligen hittats hos Norek efter hans död. Enligt receptet ska Norek bland annat ta fosfor mot sina besvär.

Mot bakgrund av dessa omständigheter bestämmer sig polisen för att göra en rättsmedicinsk undersökning av Noreks döda kropp. Den 12 april genomför medicinaren C. J. Blachet obduktionen i ”likrummet under Rådhuset”. Han assisteras av apotekaren Engström som vid tillfället nedtecknar följande protokoll (känsliga läsare varnas):

Protocoll hållet vid den medicolegala obduktion, som på anmodan af K. Poliskammaren af undertecknad förrättades å liket efter f. d. Laboratorii-Styckjunkaren vid Kongl. Svea Artilleri Regementet Joh. Wilh. Norek, i likrummet under Rådhuset d. 12 Apr. 1849.

Vid obduktionen närvarande Fångknekten Grytzell och vid protocollet Apothek. Engström.

Yttre Besigtning:

Det företedda liket är af mindre vext, magert, hudfärgen i allmänhet blek; dödsblånader å ryggen och bakre sidan af låren; qvarstående likstelhet i armar och ben; käkarne fast sammanbitne; ögonlocken halföppna, pupillerna något utvidgade; intet spår af skada eller yttre våld.

Inre Besigtning:

Hufvudet: Vid benkalottens aflossande utrann en betydlig quantitet mörkt tjockflytande blod; hjernans hinnor i allmänhet starkt blodfylda; mellan spindelvöfshinnan och mjuka hjernhinnan något seröst exsudat; långa blodledaren utspänd af tjockflytande mörk blod; hjernsubstansen så väl i stora som lilla hjernan af normal konsistens, visar stark blodprickighet vid genomskärning; sidokammarna fyllda af klart serum; ådernäten mörkröda; blodledarne på hufvudskålens botten fyllda af ett mörkt tjockflytande blod; samtliga hufvudskålens ben hela.

Halsen: Munhålan innehåller endast något slem, svalg och matstrupe äfvensom luftstrupe toma; slemhinnan öfveralt blek.

Bröstkaviteten: Venstra pleurasäcken innehåller vid pass ett halft qvarter klart fluidum; venstra lungan fri; dess parenchym öfverfyldt af blod så att det utströmmar vid genomskärning, företer på smärre fläckar förtätningar; högra lungan fastväxt vid bröstkorgen, blodfylld, visar i alla dess lober utbredda gamla hepatisationer. Hjertat stort, dess kaviteter starkt fyllda med svart koagulerad blod; valvelapparaten frisk; Hjertsäcken innehåller en ringa qvantitet serum. Bröstets samtliga blodkärl fyllda af mörk flytande blod.

Bukkaviteteten: Bukhålan är tom. Magen liten, innehåller omkring ett qvarter klar färglös vätska; körtelhinnan är jemt skiffergrå utan någon rodnad eller echymoser, magen och dess contentum luktade surt och helt svagt af sprit; slemhinnan genom duodenom och öfre delen af ileum är blek och tarmen innehåller här ett ljust gallblandadt slem. I öfriga delen af tunna tarmarne finnes [svårtytt ord], gallblandadt slem och tunna excrementer. Tjocktarmen innehåller en ringa qvantitet faeces. Lefvern är temligen stor, dess ränder afrundade; den är utanpå hvitgul med rödaktig marmorering, dess väfnad är hvitgul, alltigenom talgaktig. Mjelten är något förstorad, dess parenchym löst så att den går sönder nästan vid beröring. Begge njurarna blodfyllda, granulerade. Urinblåsan utspänd af klar urin; mesenterium och omentum särdeles fettbelagda. I öfrigt intet att anmärka.

Magsäcken med innehåll inlades, för att sedan chemiskt undersökas, i en glasburk som förseglades med ett sigill innehållande bokstäfverna ”L. J. B.”, och på öfverbindningen skrefs ”Tillhör obduktionen å afl. f. d. Styckjunkaren Norek.”

Uppläst och justeradt
Som ofvan
J. M. Engström. C. J. Blachet

Utlåtande: Vid frånvaro af alla tecken på yttre våld eller till gift, måste dödsorsaken här sökas i blodstockningen i de sjukliga lungorna; hvilket ej allenast på min aflagde embetsed intygas utan och med denna min edliga förpliktelse: Så sant mig Gud hjelpe till lif och själ! Bekräftas.
C. J. Blachet

Av ytterligare ett pappersmeddelande framgår att polisen kallat in ytterligare medicinsk expertis den 12 april.

Nästa handling bland samlingarna är daterad den 17 april 1849, fem dagar efter obduktionen. Det är en skriftlig förklaring av den apotekare, förmodligen en J. Nyblom, som skrivit ut fosfor-receptet till Norek. I samma handstil som på den lilla receptlappen står skrivet:

Till Kongl. Öfver-Ståthållare Embetet för Polis-ärenden

Får  undertecknad ödmjukast anmäla: att jag ofta mot [svårtytt sjukdomstillstånd] begagnar en composition af: Terpentinolja ett halft uns och Phosphor 4 gram, hvaraf tages 10 droppar 3-4 ggr om dagen.

Medlet är recommenderad af Tyska Läkare, isynnerhet af Statsrådet Elufeland, och af Polykliniska Institutet i Berlin mot hårdnackade [svårtytt]

Utaf Svenska Läkare är det uppgifvet utaf Professor Ronander; se deri System i Pharmacologien pag. 129.
Stockholm d. 17 april 1849
J.
[svårtytt namn, förmodligen Nyblom]
M. R.

Samma dag, den 17 april 1849, tas enligt en rapport, några människor in för förhör angående Noreks hastiga död. Något protokoll från förhören finns inte bland handlingarna. Den tidigare omtalade kemiska undersökningen av Noreks matsäck blir dock klar dagen därpå. Blachet och Engström rapporterar:

År 1849 den 15, 16, 17, 18 April anstäldes af undertecknade å Apotheket kronan i Stockholm chemisk undersökning å contenta ventri culi förvarade i en glasburk öfverbunden med hvitt papper hvarpå stod skrifvit ”tillhör obduktionen å afl. f. d. styckjunkarn Norek”, och förseglad med rödt lack i hvilket stodo bokstäfverne L. J. B.

Sedan förseglingen befunnits orubbad, bröts den i undertecknades närvaro, hvarefter följande prof verkstäldes:

Som det blifvit uppgifvit att Norek aflidit efter intagen upplöst phosphor, så undersöktes en del af magsäckens innehåll med chemiska reagentier för phosphor enligt Berzelii Chemi och Buchners toxicologi, jemförd med Wittstein Darstelung chem. und pharm. präparate, och N. J. Berlins anvisning till allmännaste gifters upptäckande på Chemisk väg för Läkare och Apothekare, och då enligt dessa prof ingen phosphor kunde upptäckas, och icke heller enligt det i medicinalförfattningen anbefalde förfarande några andra gifter kunde upptäckas ansågo undertecknade ej någon fortsättning vidare vara af nöden.

J. M. Engström    C. J. Blachet
Aphotekare

Rådhuset låg vid den här tiden i Bondeska palatset. 

Uppdaterad