Handskrivet brev med sirlig skrivstil
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Änkan Ågren vill ut ur häktet - anser sig ha räddat kungens liv

Bland polisens inkomna handlingar från 1881 finns ett brev den häktade änkan Ågren till polismästaren: 

H. Herr Polismästare

Om det är Eder omöjligt att gifva mig åter min frihet, så vänder jag mig till hans Majestet Konnungen, för jag har Reddat hans lif och det har jag kommisarjen i Dicktiva Polisen till vittnen på!

Och den Pärson vilket skulle taga kungen af daga hanses Potrett är af mig upplemnat till Slottet och därifrån blef det sent hit till Polisen, Och nu vät jag både var han finns Och när han kommer, fast jag ej har hunnit anmela det emedan jag blef Häktad.

Enkefru Ågrän
det är jag upp skrifven för på Slottet

Intill brevet finns ett P. M. där polisens utredning av änkan Ågrens påståenden om det hot mot kungens liv som hon ska ha avstyrt. Ågren har ett vittne som stöder hennes berättelse men blir ändå inte tagen på allvar. Polisens P. M. renskriven:

P. M.

Enkan Ågren, boende No 10 Stadssmedjegatan 4 trappor upp hos Enkan Lundin hade för några dagar sedan å Kongl. Slottet anmält att en snickeriarbetaren Johan Fredrik Ström hotat skjuta H. M. Konungen.

Ågren i anledning häraf vidare hörd berättade att bemälde Ström, hvilken i 17 år vistats i Amerika och deraf tjenat 15 år i arméen derstädes, hemkommit sistl. höst och här i landet allt sedan uppehållit sig syslolös samt lefvat på från Amerika medhafda penningar, enl. upgift 13000 kr.

Wid ett tillfälle sistl. vinter, derunder Ågren varit boende hos en murare Svensson i N 23 Lutternsgatan hade Ström, som derunder omkring 3 månaders tid varit boende hos Ågren, i hustru Svenssons närvaro ytrat sin afsigt att skjuta kungen, enär vi icke behöfde ha Kung här då de i Amerika kunde nöja sig med en president.

Wid flera följande tillfällen och senast vid pass en månad sedan hade han uprepat liknande hotelser samt på Ågrens invändning att han icke kunde göra det då enär kungen för tillfället vore i Norge hade han yttrat, ”ja då nackar jag väl den andre satan då”, dermed menande Kronprinsen.

Till bevis för Ströms mordiska tankar upgaf Ågren att Ström som ständigt bar på sig dels knif och dels dolk, vid ett tillfälle skurit henne öfver magen så att en kjortel hon hade blifvit obrukbar samt att han ständigt bruka göra gester med handen mot andra personers magar såsom hade han för afsigt att uprista dessa.

Hustrun till förutnämnda Muraren Svensson, som nu är boende N 2 Oxtorget en tr. upp öfver gården besannade alla Ågrens upgifter samt förevisade den kjortel hvarom Ågren talat och hvilken hon af Ågren erhållit. – Å denna funnos nu 2ne vertikalt gående sömmar som ej tillhörde formskärningen och hvilka Svensson upgaf skulle vara upkomna genom hopsyende af de omtalade skårorna. I öfrigt upgaf äfven Svensson att Ström vore en synnerligt elak natur samt att han som hade Amerikansk militär uniform skulle hafva förklarat sig ämna taga denna på sig och gå upp till Kungen och begära någonting samt om detta ej bifälles, ”nacka den djefvulen”, och tillade hon att Ström under sommaren låtit upsnygga sagde uniform. Ström upgafs vara svåger till den handlande Verdenhoff boende N 37 Norra Tullportsgatan 1 tr. upp. Ström der sökt kunde ej finnas utan upgafs han hafva den 10de sistl. Oktober afrest till Amerika. Ågren är en supig samt för snatteri tilltalad prostituerad qvinna och både hon och hustru Svensson mycket pratsjuka. d. 15/11 81.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad