Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Straffångarna Appelqvist och Blomqvist straffas för att ha smusslat brev till kvinnliga fångar

I början av sommaren 1921 kallades fångarna Appelqvist och Blomqvist in på förhör med fängelsedirektör Reuterswärd på Stockholms läns- och straffängelse. De har olovligt innehaft blyertspennor, skrivit brev på toalettpapper och via lufttrumman i badrummet smusslat över breven till några kvinnliga fångar. Nedan är protokollen renskrivna.

Förhöret med Appelqvist

Protokoll, hållet vid förhör med fängelsefången N:r 297 Eugén Appelqvist i närvaro av assistenten H. Landström och överkonstapeln I. Lindh den 31 maj 1921.

Assistenten hade inlämnat en så lydande

Rapport:

Till Direktören

Härmed får jag vördsamt anmäla fängelsefången N:r 297 Eugén Appelqvist, vilken fånge använts som handräckning, vid upprepade tillfällen olovligen brevväxlat med kvinnlig fånge genom att vid rengöring eller vattenhämtning i badrummet i den manliga cellavdelningen, har instoppat och hämtat brevlappar i den i badrummet befintliga lufttrumman, och på vilket ställe även avhämtats och ditlagts brev av den kvinnliga handräckningen i badrummet.

Som skrivmaterialier ha använts dels det till fångarna utlämnade toilettepappret, och dels en blyertspenna, som blivit delad, och vars ena hälft på liknande sätt med breven blivit översmugglade.

Assistentsexpeditionen vid straffängelset i Stockholm den 23 maj 1921.

Hugo Landström
t.f. assistent

Och upplästes denna rapport för N:r 297 Appelqvist, som erkände, att han skrivit ett par gånger på klosettpapper, som sedan överbringats av den andre manlige handräckningsfången Blomqvist till nämnde lufttrumma. Blyertspennan hade han även fått låna av honom, men själv hade han ej innehaft densamma. Några brevlappar från de kvinnliga fångarna hade han ej emottagit endast hälsningar genom Blomqvists brevlappar.

På grund av vad sålunda förekommit avkunnades följande

Beslut

För att på otillåtet sätt hava meddelat sig med medfångar och användande av klosettpapper till nämnde brevväxling ålägges fängelsefången N:e 297 Appelqvist sex dygns hårt nattläger utan sysselsättning, skolande bestraffningen taga sin början i dag kl. 4.30 e.m. och sluta den 6 nästkommande juni vid samma tid.

Som ovan
C. G. Reutersvärd

Förhöret med Blomqvist

Protokoll hållet vid förhör med fängelsefången N:r 253 Fritz Georg Emanuel Blomqvist i närvaro av överkonstapel I. Lindh och vaktkonstapel V. Johansson, den 2 juni 1921

Assistenten hade inlämnat en så lydande

Rapport

Till Direktören
Härmed får jag vördsamt anmäla fängelsefången N:r 253 Fritz Georg Emanuel Blomqvist för att olovligen genom brevväxling hava meddelat sig med kvinnlig fånge, samt genom att till nämnda brevväxling använt tilldelat klosettpapper, och därigenom missbrukat detsamma.

Överkonstapel Lindh har till mig anmält, att det kommit till kännedom att fängelsefången N:r 253 Blomqvist, vilken fånge använts som handräckning, vid upprepade tillfällen olovligen brevväxlat med kvinnlig fånge genom att vid rengöring, eller, vattenhämtning i den i badrummet befintliga lufttrumman, och på vilket ställe även avhämtats och ditlagts brev av den kvinnliga handräckningen vid dess besök i badrummet.

Då överkonstapel Lindh lördagen den 21 maj strax efter stängningen på kvällen genom observationsglaset i dörren till cell n:r 22 vilken cell innehaves av Blomqvist, observerat denna, var han ivrigt sysselsatt med att skriva. Inkommen i cellen avfodrade överkonstapeln honom pennan. Vid därefter omedelbart vidtagen visitation i cellen hittades under sängen brev dels skrivna av Blomqvist och dels av en kvinnlig fånge.

Som skrivmaterialier ha använts det klosettpapper, som till fångarna utdelats och vidare en blyertspenna, vilken delats, och vars ena hälft blivit överlämnad på samma sätt som breven. Assistentsexpeditionen vid Straffängelset i Stockholm den 23 maj 1921
Hugo Landström
t.f. assistent

Och upplästes denna rapport för Blomqvist, som erkände rapportens riktighet och vad som lades honom till last.

På grund av vad sålunda förekommit avkunnades följande

Beslut
För att på otillåtet sätt hava meddelat sig med medfånge medelst brevväxling, olovligt innehavande av blyertspenna och användande av klosettpapper till nämnda brevväxling ålägges fängelsefången 253 Blomqvist 8 dygns hårt nattläger utan sysselsättning, skolande bestraffningen taga sin början idag kl. 5 e.m. och sluta den 10 dennes vid samma tid.

Som ovan
C. G. Reutersvärd

Stockholms läns- och straffängelse kallades ibland Länsfängelset eller Östermalmsfängelset. Byggnaden uppfördes 1895-1897 och fungerade som fängelse fram till 1924. Sedan nyttjade Riksarkivet lokalerna fram till rivningen 1968. Där fängelset låg ligger idag Arkitekturhögskolan i kvarteret Domherren, i hörnet av Östermalmsgatan och Rådmansgatan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad