Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Polishusparken

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid garaget under Polishusparken)

Inom denna del av Kungsholmen låg under 1600 och 1700-talet många trädgårdar. En del också med malmgårdar (sommarbostad för dåtidens adelsmän och borgerskap). Kvartersnamnen i området påminner om de gamla trädgårdarna, exempelvis kvarteret Fruktkorgen, Äpplet och Smultronet. Scheelegatan hette t.ex. tidigare Trädgårdsgatan.

Polishusparken var en gång en av barocktidens ståtligaste trädgårdar. Den anlades av greve Karl Piper. Piper deltog i slaget vid Poltava 1709. Han dog i rysk fångenskap

1716. Trädgården bestod av orangeri, alléer, fontäner och skulpturer. Trädgården ansågs så intressant att Carl von Linné besökte den på 1730- talet. På nuvarande Rådhustomten och i Polishusparken låg köksträdgården. Den Piperska trädgården kom att genomgå många förändringar. Sedan 1807 äger Arla Coldinurorden Piperska muren. 1998 började man återskapa en del av barockträdgården.

I samband med uppförandet av garaget följde Stockholms stadsmuseums arkeologer schaktningarna. Man fann bl.a. en brunn av trä, troligen från 1700- talet. Det är så vitt man vet den enda brunn som påträffats på Kungsholmen. I mitten av brunnen var en tunna placerad. Vid schaktningarna tillvaratogs också en del lösfynd, bl.a. i form av blomkrukor.

Tomten fortsatte att vara trädgård till dess att Rådhuset uppfördes 1909- 1915. Arkitekt var Carl Westman. Polishuset färdigställdes 1903- 1911. Arkitekten hette Gustaf Lindgren. Här låg den Berglundska trädgården och den Täckmanska trädgården i slutet av 1800- talet och en bit in på 1900- talet. Per Anders Fogelström skriver om dessa trädgårdar i sin bok Kungsholmen. ” Omkring 1900 var detta ännu landet, den lilla täckmanska trädgården låg mellan gröna träd och syrenhäckar. Åkrarna och fälten där tobaksplantor och rovor skulle växa plöjdes med hjälp av oxar. På höstarna kom stora grupper av kvinnor, barfota och lättklädda, för att skörda tobaksbladen. Intill stallet bedrevs försäljning, där kunde man få ett fång syrener för 10 öre eller en påse äpple för fem ”.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Uppdaterad