Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Årsta gårds kvarn

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Årsta gård i Brännkyrka socken har gett namnåt hela den nuvarande stadsdelen Årsta. Gårdens läge är väl valt. Den ligger invid ån med vattenförbindelse ut i Årstaviken. En utmärkt plats för en vattendriven kvarn.

Gården har gamla anor. På kullen i nordväst ligger ett gravfält och några enstaka gravar (RAÄ 16-19 i Brännkyrka) från yngre järnålder, alltså tiden mellan 500-1050 e Kr. Där har troligen människor som bott på gården begravts.

Den äldsta skriftliga uppgiften om bebyggelse här är från 1305 då ”Arusboawik” nuvarande Årstaviken nämns. Den första delen av namnet arusboar betyder ”de som bor i byn Arus”. Namnet kommer från åmynning och syftar på vattendraget.

Gårdens placering vid Årstaviken är omsorgsfullt vald, alldeles invid ån med vattenförbindelse ut i Årstaviken och vidare till Mälaren. Landhöjning och vattenreglering har gjort att bäckravinen nästan torkat ut men arbeten under 2006-2007 har återskapat vattenflödet.

I äldre tider var strömmen i ån stark. Här fanns en kvarn som drevs av vattenkraften. Den omtalades redan 1436 i samband med en tvist med Brunnby och Västbergaborna om kvarnströmmen. Årstaåns kvarnström var eftertraktad. Det fanns ingen annan plats i socknen som var så väl lämpad för en vattenkvarn.

Mjölnarens bostadshus uppfördes vid 1800-talets mitt och än idag ser man gråstensgrunden. Även rester av fördämningsvallar till kvarndammen finns bevarade. Dessa har nu restaurerats för att återskapa något av den gamla miljön. Av miljöerna runt gården är kvarnlämningarna samt gravfältet och gravarna i nordväst fornlämningar som är skyddade av kulturminneslagen.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Uppdaterad