Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Husby bytomt

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Gårdar med namnet Husby har haft en funktion inom den kungliga förvaltningen under förhistorisk tid och tidig medeltid. I husbyn bodde kungens tjänsteman, "bryten". Han hade till uppgift att samla in och lagra de skatter i natura som bönderna betalade till kungen.

Den nuvarande gården Husby har tillkommit under 1700-talet genom en sammanslagning av mark från de omgivande gårdarna Granby och Akalla. Att Husby måste ha haft en föregångare under förhistorisk tid visar det stora järnåldersgravfält som finns intill gården.

På en runhäll vid Granby, några hundra meter längre åt öster, kan man läsa om en kvinna Ingelög och hennes son att ”de, moder och son, bor i Husa(?)”. Tyvärr är tolkningen av ortnamnet något osäker, men det är inte omöjligt att de skadade runorna återger ett äldre namn på Husby.

Där människor och djur vistas lagras ofta stora mängder av fosfater i jorden. Dessa bildas vid förmultningen av avfall, spillning m.m. Genom att mäta fosfatvärdena i marken är det möjligt att lokalisera boplatser som inte är synliga ovan mark. 1973 gjorde Stadsmuseet en fosfatkartering vid Husby och fann då denna plats, där det forntida Husby bör ha legat.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad