Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Kämpakumlet

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Framför dig ligger ett gravfält kallat ”Kämpakumlet” från yngre bronsålder (1100 - 500 f Kr) RAÄ 4.

Här finns sju gravar i form av stensättningar, som liknar rösen. Gravfältet är inte undersökt. När villorna i Smedslätten byggdes undersöktes sex gravar i närheten. De liknade gravarna här. Fem var tomma på fynd. I den sjätte påträffades en så kallad holkyxa av brons från yngre bronsålder. Under denna tid brändes de döda och de fick endast några få gravgåvor med sig. Ibland påträffas endast en knapp, en yxa eller en rakkniv av brons tillsammans med de brända benen.

Andra lämningar i närheten visar också att människor bott här sedan bronsåldern. Till exempel hittades vid vägarbeten 1922 lämningar från en boplats från den tiden med bland annat skörbränd sten. Två skålgropsstenar har också funnits i trakten. Den ena som hade ett 30-tal skålgropar, hittades nära detta gravfält men flyttades till Åkeshovs slott där den sågs senast 1946, men sedan är försvunnen. Den andra, med minst 3 skålgropar (RAÄ 626), ligger i Drömdungen nära Smedslättsskolan.

Groparna som är utmejslade i stenarna kallas ibland även älvkvarnar då man trodde att älvorna malde sin säd i groparna. Skålgropsstenarna har varit förknippade med övernaturliga krafter och man har långt fram i tiden offrat saker i fördjupningarna. Man anser att de är från bronsåldern.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad