Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

2-a resan stöld - Oscar Vigelius Gryting-Ahlstrand

2-a resan stöld – Oscar Vigelius Gryting

Utslag i mål 302, avd 6 i Stockholms rådhusrätt 24 juli 1906.

”Enär måleriarbetaren Oskar Vigelius Gryting-Ahlstrand icke mot sitt nekande blifvit lagligen öfvertygad om att han måndagen den 16 innevarande juli från urmakaren Carl Vilhelm Laurentius Ljungdahl här i staden olofligen tillgripit det i målet ifrågakomna,…..silverur finner RR-n den mot Gryting-Ahlstrand i sådant hänseende förda talan icke kunna bifallas; men enär Gryting-Ahlstrand vidgått att han samma dag innehaft uret ifråga, och han icke på nöjaktigt sätt kunnat redogöra för åtkomsten af uret, utan han fastmer med hänsyn till omständigheterna i målet måste anses förvunnen att hafva med vetskap om den olofliga åtkomsten emottagit detsamma och förty jämlikt 20 kap. 12 § strafflagen skall dömas för stöld af uret”.

Det vill säga man kan inte bevisa att han stulit uret, men att han har haft det i sin ägo.

Oskar Vigelius Gryting bedyrar sin oskuld 

Oskar Vigelius Gryting-Ahlstrands bedyrade förhållanden verkar inte stämma riktigt. Han har under tiden 1897-1907 varit inskriven i Göteborgs sjömanshus och också varit ute på sjöresor. Det finns inga uppgifter överhuvudtaget att Gille skulle haft barn eller ens bildat familj.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad