Öppna handlingarna om Ahls återsändande till Stockholm
Text
Författare: Brandberg, Ivar. Stockholms stadsarkiv

Lösdriveridömda Margareta Katarina Ahl tillbakasänd från fängelset eftersom hon anses oförmögen att arbeta – polishandling 1890

Hur sjuk behövde man vara för att beviljas understöd 1890? Den 19 mars det året kommer ett brev till Stockholms Överståthållarämbete: 

”Till överståthållareembetet
Som för lösdrifveri häktade hustru Margareta Katarina Ahl, född Wall, enligt bifogade läkareintyg, är oförmögen att genom arbete förvärfva hvad till lifvets uppehållande oundgängligen erfordras, får Konungens Befallningshafvande härigenom meddela, att bemälta Ahl, som är mantalsskrifven i Maria Magdalena församling, jemlikt 7 § i lösdrifvarlagen, med morgondagens fångtransport afsändas till till Stockholm för att afvakta Öfverståthållareembetets vidare förordnande.
Nyköping i landskansliet den 19 mars 1890.
[svårtydd signatur]” 

Till vänster har någon antecknat: ”Har flera gånger varit dömd till allm. arbete o frigafs senast d. 18/10 88 från Kronohäktet i Eskilstuna efter 3 mån. tvångsarbete
d. 28/5 89 varnad [svårtytt] för lösdr. o bettlande
gn”

Bifogat till handlingarna finns även en ifylld blankett om fångtransporten och ett läkarintyg. I läkarintyget står:

”Hustru Margareta Katrina Ahl, från Maria Församling, Stockholm, har vid i dag af mig verkstäld undersökning befunnits hafva venstra handen obrukbar och tålederna vanstälda, genom gikt /artritis deformans/ samt högra armen nästan obrukbar till följd af en svulst strax ofvan nyckelbenet, och är hon därför oförmögen att genom arbete förvärfva hvad till lifvets uppehållande oundgängligen erfordras, hvilket härmed på heder och samvete intygas
Nyköpings Cellfängelse
d 18 mars 1890
Ivar Brandberg
Fängelseläkare”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad