Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Murare Olsén köper pistol efter att ha blivit avskedad - polisrapport 25 maj 1888

Polisrapporten renskriven: 

”Stockholms Polis. Andra distriktet.

Rapport. Onsdagen den 25te Juli 1888 Ang. Olsén, Johan Ludvig Theodor, Murare

Tisdagen den 24de dennes kl ¾ till 6 e.m. instälde sig å traktens polisstation egaren till egendomen No 4 vid Fatbursgatan Per Otto Johansson och anhöll om handräckning för afhemtande af en af starka drycker berusad, för Johansson okänd mansperson, hvilken uppehöll sig inom samma egendom och vårdslöst hanterade en af honom medhafd skarpladdad dubbelpistol, under yttrande: ”att han innan dagens slut skulle skjuta någon”

Med anledning häraf hemtades nämnde okände person till stationen der han befanns vara Murare Johan Ludvig Theodor Olsén boende i huset No 61 vid Wermdögatan, och fråntogs honom den ifrågavarande pistolen, laddad med krut och hagel men utan knallhatt.

Sedermera blefvo följande personer om tilldragelsen hörde dervid de berättade, neml.

Snickaren Carl Gustaf Steffansson, som bor i huset No 43 vid Timmermansgatan, att han samtidigt med Olsén innevarit i egendomen No 4 vid Fatbursgatan och sett Olsén yttra, det han skulle använda pistolen mot sin principal Byggmästaren Jakob Nilsson Friborg och att Steffansson då borttagit knallhattarna från pistolen;

Murare Axel Herman Friborg, boende i huset No 16 vid Prestgårdsgatan, och Carl Oskar Landin, boende i huset No 39 vid Åsögatan, sammanstämmande, att Olsén som tillika med dem arbetat på det under byggnad varande huset No 5 vid Björngårdsgatan, ifrågavarande dag vid kl 11 tiden f.m. af Herman Friborg, som varit förman för arbetet blifvit tillsagd att sluta och fått sin aflöning, enär han på bygget uppfört sig oskickligt, och att Olsén då gått sin väg men om en half timme derefter återkommit och för dem visat pistolen under yttrande, att han varit och köpt den, dock hade Olsén icke fällt ringaste hotelse mot någon.

Sedan Olsén blifvit nykter, hördes han om ofvanstående, dervid han förklarade, att han visserligen köpt pistolen, jemte krut och hagel samt laddat den, men att hans mening aldrig varit att använda den, enär han icke hade det ringaste hat till vare sig Byggmästar Friborg eller någon af kamraterna och att han icke kunde påminna sig hafva fält några hotfulla yttranden mot någon och att om så varit fallet hade han gjort det under rusets inflytelse, samt ångrade sig att han köpt pistolen, enär han som vore gift mycket väl behöfde sina pengar för annat ändamål.

Byggmästar Jakob Nilsson Friborg, som bor i huset No 16 vid Prestgårdsgatan har förklarat att om Olsén än haft några hotfulla yttranden om Friborg så skulle han dock mot Olsén icke föra någon talan.

Den i rapporten omnämnde husegaren Johansson vill heller icke föra någon talan mot merbemälde Olsén.

För att i saken vidare höras har dock Olsén, som fick aflägsna sig från stationen, blifvit vid laga påföljd kallad till inställelse i Poliskammaren denna dag kl.12 på dagen.

Pistolen jemte ammunitionen förvaras å andra traktens polisstation.

Stockholm som ofvan
F. A. Nordström”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad