Operamaskeraden i Stockholm den 12 januari 1867. Originalteckning af F. de Glimes.
Bildkonst
Konstnär: de Glimes, F.. Utbildningsförvaltningen

Operamaskeraden i Stockholm den 12 januari 1867. Originalteckning af F. de Glimes.

Bilden publicerades i Illustrerad Tidning den 19 januari 1867. I notisen om bilden står:

Operamaskeraden den 12 januari.

Till de stora tidningarnas utförliga beskrifningar öfver denna tillställning – beskrifningar, hvilka göra ett vidlyftigare ordande om densamma från vår sida öfverflödigt – lemna vi i dag en illustration af operasalongen, sådan den nämnde afton framställde sig från trappan som ledde ditner från den kungliga logen, genom hvilken inträdet skedde. Trängseln bland balgästerna är betydlig, det ser man, och ett fullt troget återgifvande af balsalens anblick skulle, lindrigast sagdt, lemnat en påminnelse om Ehrensvärds karakteristik af behaget, såsom egentligen bestående i ”en otäck oreda”, eller rentaf bibringat åskådaren en tydlig och klar föreställning om den röra man tänker sig under Wernamo marknad. Vår artist har dock, som sig bör, tagit sin uppgift så behagligt målande han möjligtvis kunde, och således i förgrunden af den brokiga taflan hopsamlat de förnämsta figurerna i densamma. Nattens drottning, mexikanaren, munken, polichinellerna, pierroterna m. fl. mer eller mindre vackra masker kunna här ha det nöjet att känna igen sig. Fonden framställer en pelarsalsdekoration, bakom hvilken orkestern synes

Taflan är komponerad och utförd af hr. F. de Glimes, samme talangfulle artist, som tecknat de stora utsigterna af Carlstad och af Industripalatset, hvilka hvar på sin tid väckte en lika allmän som förtjent uppmärksamhet.

På samma gång Illustrerad Tidning ej kan undertrycka sin känsla af tillfredsställelse öfver att inom åtta dagar efter maskeraden ha kunnat lemna sin publik en så detaljerad tafla som den föreliggande öfver en tilldragelse, egnad att länge intaga ett utmärkt rum i annalerna öfver hufvudstadens nöjen, tillåta vi oss att påpeka, hurusom, genom de utvägar som stå oss till buds framför andra illustrerade tidningar, det är oss möjligt att samma vecka vi från utlandet erhålla teckningen öfver någon märkligare tilldragelse göra densamma Illustrerad Tidning tillgodo, och hvilket särskildt skall komma oss till måtta vid den i år förestående verldsexpositonen i Paris.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad