Handskrivet förhörsprotokoll.
Text
Författare: Johansson, A.M. (polis). Stockholms stadsarkiv

Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund, 25, häktad för lösdriveri 22 augusti 1886 - polisförhör

Berglund greps då han sovit i ett uthus på Hantverkargatan 9 trots innehavarens uttryckliga förbud. Förhörsprotokollet är transkriberat här nedan:

”Stockholms polis
Detektiva Afdelningen

Förhörsprotokoll söndagen den 22 Augusti 1886.

Nr 487. Berglund, Carl Johan Gabriel, Arbetskarl häktad för lösdrifveri.

Signalement: Längd: 1,76 meter. Kroppsbyggnad: Stark. Hår: Ljust. Skägg: - . Ögon: blå. Näsa: inåtböjd. Mun: stor. Panna: låg. Ansigtsform: oval.

Af poliskonstapeln vid Detektiva Afdelningen Josef Wilhelm Georg Dahlberg instäldes för mig den 22 Augusti 1886 Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund af följande anledning:

Bemälde Berglund, hvilken under loppet af flera år ofta varit sedd stryka omkring sysslolös inom Kungsholms församling i sällskap med straffade och illa kända personer jämte det han ofta besöka dervarande utskänkningsställen och ständigt förorsakar förargelse och utöfva ofog, hade idag såsom saknande arbete, bostad och medel till uppehälle anhållits af konstaplarne No 58 Carl Otto Wahlström och No 60 Johan Emil Lindberg på anmodan af i huset No 4 vid Hantverkaregatan boende åkaren Gustaf Lundstedt, emedan Berglund oaktakt uprepade förbud olofligen beredt sig nattläger i en af Lundstedt förhyrt uthus inom egendomen No 9 vid sagde gata, hvarförutan Öfverkonstapeln Östling i 3:de distriktet tillkännagifvit att Berglund sistlidne gårdagsafton å Wasahamnen öfverfallit och våldfört sig å en person hvilken dock ej velat mor Berglund föra talan. 

Dessutom vore kändt att Berglund sistlidne Maj härstädes meddelats varning för lösdrifveri, hvilken varning sedermera och efter det der af Överståthållare Embetet pröfvats vara befogad kungjorts i polisunderrättelser.

Häröfver hörd, förklarade Carl Johan Gabriel Berglund

att han medgåfve det han för närvarande vore i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle;

att han icke ville bestrida det han, ehuru af Lundstedt förbjuden, tagit sig nattläger i det ovannämnde uthuset;

att han erkände Öfverkonstapel Östlings angifvelse, samt,

att han vidginge hvad i öfrigt om honom här ofvan anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Carl Johan Berglund att han är född den 24 mars 1861 i Kungsholms församling härstädes samt son af Arbetskarlen Johan Erik Berglund och dennes hustru och dennes hustru Anna Sofia, att han är senast mantalsskrifven och kyrkoskrifven i Stockholms stad och Kungsholms församling, att han nästan alltid bott hemma hos föräldrarna derunder han 15 år gammal konfirmerats i Kungsholms församlings kyrka; att han till våren 1879 haft plats som lärling hos Glasmästare Åström och hos färgaren Stenbom till våren 1880; samt, att han derefter dels arbetat hos åtskilliga åkare och dels saknat sysselsättning.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Arbetskarlen Carl Johan Gabriel Berglund utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet i följd hvaraf jag fann Carl Johan Gabriel Berglund böra såsom lösdrifvare behandlas;

Och som Berglund blifvit varnad för lösdrifveri, enligt meddelande i Polisunderrättelser den 13 Maj 1886 (N.r 56) lät jag, jemlikt 3 § 1 mom. lagen angående lösdrifvares behandling nu inmana Carl Johan Berglund i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande. 

A. M. Johansson

Stadsfiskal”

Berglund hade varnats i maj samma år. Den 1 juli 1887 häktades han åter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad