Bildkonst
Konstnär: Meyer, Friedrich, Johann (1806-1893). Utbildningsförvaltningen

Jernvägstunneln under Fengerska huset efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 22 den 3 juni 1865.

Illustrerad Tidnings notis om bilden:

Jernvägstunneln under Fengerska huset.
Vi lemna här en afbildning af detta storartade arbete på norra sidan för sammanbindningsbanan, sådant det i påskas visade sig, då platsen var tillgänglig för allmänheten, och låna ur en annan tidning följande beskrifning:
Grunden för det Fengerska huset hvilar på berg, som för tunneln måste nedsprängas 10 à 15 fot. Husets långväggar ega en betydlig höjd, och man har beräknat att vederlagen för hvalvet, som uppbär den mellersta långmuren, hafva att uthärda en tryckning på hvarje qvadratfot af en tegelpelare med 560 fots höjd. Häraf synes, att det icke varit rådligt att till dessa hvalf använda murtegel, emedan de understa lagren i det fallet blivit krossade. Man har också gjort dessa hvalfringar af huggen granit i betydligt stora block af ända till 13 skeppunds vigt och deröfver. Att medelst styttsningar söka uppbära husets murar på denna sträcka, som tunneln upptager, lät sig icke göra.
Arbetet för uppförande af dessa hvalf-ringar har tillgått på ett särdeles enkelt och sinnrikt sätt. Man nedsprängde brunnar i berget så djupt som vederlagen skulle anläggas, bottnen renhöggs, så att den bildade ett horisontalt plan. Så lades första hvalf-stenen ned och murades tätt bakom densamma. När detta var gjordt, lades den andra och tillmurades noggrant, så den tredje och fjerde o.s.v., så att aldrig större stycket af den mur, som skulle uppbäras, behöfde nedrivas, än nätt och jemt för stenblockets storlek, samt så mycket deröfver att man beqvämt kunde med omsorg påmura eller kila detsamma. Den undre delen af muren formades efter hand till bärning för stenblocket och tjenade derigenom till hvalf-båge för hvalfvet. Sedan nu hvalfvet var färdigt, bortrefs muren derunder, och undansprängningen af berget började.
Genom att använda denna kloka arbetsmetod har man undvikit alla sprickor i murarne, och detta fastän arbetet verkstälts under den stränga kyla, som vi i vinter haft. Huset har på gården en utbyggd trappgång, hvars murar höja sig öfver husets yttermurar, och vid den besigtning, som af sakkunnige män verkstäldes, innan arbetet började, antogs för alldeles gifvet att densamma behöfde nedrivas. Detta har likvisst ej skett: trappgången kommer helt enkelt uppbäras af ett dylikt granithvalf, som vi nyss beskrivit. Mellan dessa granithvalf kommer tunneln sedan att muras med 1,5 fots tjockt hvalf af hårdbränt murtegel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad