Text
Författare: Stockholms stadsarkiv. Stockholms stadsarkiv

Den brittiska, kontinentala och allmänna federationens svenska avdelnings arkiv

Förteckning över den brittiska, kontinentala och allmänna federationens svenska avdelnings arkiv.

Arkivbeskrivning: Den 1 januari 1870 bildades i England genom mrs Josefine Butlers initiativ "de engelska kvinnornas nationalförening för upphävande av parlamentets förordningar med avseende på smittosamma sjukdomar" (The Ladies national association for the repeal of the contagious diseases acts).

Genom de åsyftade förordningarna, antagna av parlamentet 1864, 1866 och 1869 hade reglementeringssystemet införts. Efter en av mrs Butler på kontinenten företagen agitationsresa, under vilken kommittéer bildades, stiftades i England av landets abolitionistiska föreningar och ombud för kommittéerna på kontinenten "den brittiska och kontinentala federationen för upphävande av prostitutionen, särskilt betraktad såsom laglig eller tolererad institution". (Fédération britannique & continentale).

Då en avdelning upprättades i Amerika 1877 tillades till namnet "allmän" (Fédération britannique, continentale & générale). I slutet av samma år begynte i Sverige tecknandet av anhängare till en svensk avdelning av federationen och i början av 1878 hade en avdelning bildats i Stockholm av den dåvarande pastorn vid franska reformerta kyrkan i Stockholm A.A. Testuz.

Den 15 februari 1878 utkom det första numret av Sedlighets-Vännen. Brittiska och Allmänna Federationens organ för Sverige", som innehöll ett kortfattat program. Enligt detta var det icke nog att inför prostitutionens hotande framsteg "att arbeta på upphävande av de lagar och förordningar, som i det närmaste kunde anses giva lasten en officiell stadsfästelse utan var det av nöden att bilda en förening, för att med ord och handling inverka på den allmänna opinionen", "att bekämpa allt det fördärfliga inflytandet av förslappade seder, oanständiga moder, dålig litteratur och att motverka de allmänna fördomarna, synnerligast det orättvisa överseendet med männens brott mot sedelagen". Vidare skulle federationen verka till förmån för "räddningshem, tillflyktsorter för värnlösa unga kvinnor, till förbättrandet av deras ekonomiska ställning och i allmänhet till beskyddandet av det svagare könet".

Under de tvenne första decennierna av sin tillvaro var avdelningen tämligen livaktig [Not 1: Försök gjordes också för att intressera de övriga nordiska länderna för federationen]. Sammankomster [Not 2: Arbetet bedrevs delvis sektionsvis (sektioner för nationalekonomi, hygien, hälsovård, välgörenhet)], varvid föredrag och diskussioner ofta anordnades, höllos under arbetsåret (okt.-nov.) oftast en gång i månaden (därav benämningen "månadsmöten"), framställningar gjordes till överståthållareämbetet (1880 och 1902) och till konungen (1883) om reglementeringens avskaffande i Stockholm. De avslogos.

Dessa motgångar voro åtminstone en av orsakerna till att intresset för avdelningen avtog vilket avspeglar sig i att sammankomsterna höllos med längre mellanrum, i en allmän avmattning inom de olika verksamhetsgrenarna, bl.a. nedlades 1909 "Sedlighetsvännen", vilken aldrig hade burit sig ekonomiskt utan från början delvis finansierats av Testuz privata medel och senare genom tillskott av avdelningen; de sista numrens utkommande i rätt tid hade hindrats genom redaktörens (Anna Höjer) sjukdom.

1903 tillsattes en kungl. kommitté för utarbetande av förslag till verksammare åtgärder för motarbetande av de smittosamma könssjukdomarnas utbredning än de reglementeringen erbjöd. Kommittén blev färdig med sitt uppdrag 1910 och 1919 upphävdes reglementeringen i Sverige. Därmed var huvudsyftet för avdelningens verksamhet uppnått.

Källor och litteratur. Federationens svenska avdelnings arkiv (1877-1920), särsk. protokoll med handlingar,: Stead, W.T., Josephine Butler. Levnadsteckning (sv.övers. 1901); Underdånigt betänkande ang. åtgärder för motarbetande av de smittosamma könssjukdomarnas spridning avgivet av den av Kungl. Maj:t den 6 nov. 1903 för ändamålet tillsatta kommittén (1910); Artiklarna Butler, Josephine, Federationen, Reglementering i Nord. Fam.-bok (2:a och 3:e uppl.). Arkivförteckning: A:1 Protokoll 1879-1920 D:1 Matriklar 1877-1884 D:2 Matriklar 1893-1907 E:1 Årsberättelser och revisionsberättelser 1880-1920 F:1 Diverse handlingar

Arkivförteckningen upprättad i Stadsarkivet av Gustav Sjöberg den 6 april 1934.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad