Text
Författare: Torstensson, Anders (d. 1674). Stockholms stadsarkiv

Anders Torstenssons brev till byggningskollegium angående Johan Larssons gård på Södermalm

Under den stora gatureglering (förändring av gatornas sträckning) som utfördes under perioden 1625 till 1650 blev det ofta nödvändigt att på nytt mäta upp tomtstorlekar, vilka sedan kunde ligga till grund för beskattning och andra ändamål. I det här brevet skriver stadsingenjör Anders Torstensson till byggningskollegium angående en tomt på Södermalm som ägdes av en notarie vid Stockholms stads kämnärsrätt vid namn Johan Larsson. Tomten låg vid Repslagargatan. Brevet lyder i avskrift: "Giör iagh vndertecknat witerligit, at wälachtat och förståndigh Johan Larßons Stockholm stadz cemners cammers notarij gårdh wthi Söder förstadens wester deell, wedh Repslagare gathon belägin, ähr breedh på sönnare sijdan widh gathon, såsom och på norre sijdan wedh Hans Bohmans gårdh, ifrån Jochum Kruß repslagares gårdh och wäst till Mårten Pederßons cammererers gårdh femtige fem alner och tw quarteer, lång så på östere, som på wästre sijdan ifrån Repslagares gathon och nor till Hanß Bomans gårdh sextie och sex alner. Datum Stookholms Norre förstadh den 16 Februarij anno 1646. Anders Thorstenson"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad