Text
Författare: Torstensson, Anders (d. 1674). Stockholms stadsarkiv

Anders Torstenssons brev till byggningskollegium angående Oluff Jönsons gård på Norrmalm

Under den stora gatureglering (förändring av gatornas sträckning) som utfördes under perioden 1625 till 1650 blev det ofta nödvändigt att på nytt mäta upp tomtstorlekar, vilka sedan kunde ligga till grund för beskattning och andra ändamål. I det här brevet skriver stadsingenjör Anders Torstensson till byggningskollegium angående en tomt på Norrmalm som ägdes av en köttmånglare vid namn Oluff Jönson. Tomten låg vid nuvarande Apelbergsgatan vars tidigare namn har varit Cantzlers gatun (1638, 1643, 1646) och Kantzlerens tregårdsgatu (1646). Kanslersgatan står i det här fallet för rikskanslern Axel Oxenstierna till vilkens trädgård gatan ledde. Brevet lyder i avskrift: "Ähr witterligit at den gården, som Oluff Jönson kiötmånglare haffuer kiöpt aff hustru Margreta s. borgmestere Jönsons effterleffuerska, hui[l]ken gårdh är belägin wthi Norre förstaden och westere deelen widh Cantzlers gathon, och håller uthi längden widh be:te gathe ifrån Jon Andersons styckejunkeres gårdh och wäst till hörnet widh S. Claraæ gathon fyretije och sex alner, wthi bredhen så på wästere widh S. Claræ gathon, som på östere sijdan widh bemelte Jon Andersons gårdh, ifrån Cantzlers gathon och söder till Erijk Clemitsons effterleffuerskes gårdh, tiuge och sex alner. Längden på sönnere sijdan widh bemelte Erijk Clemitsons effterlåtne enkies gårdh ifrån Sanctæ Claræ gathon och öst till John Anderßons styckjunkeres gårdh fyretije och sex alner. Datum Norre förstaden den 4 Octob[ris] anno 1645. Andres Thorstenson M[anu] [propri]a"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad