Text
Författare: Torstensson, Anders (d. 1674). Stockholms stadsarkiv

Anders Torstenssons brev till byggningskollegium angående Peter Bengtsons tomt på Norrmalm

Under den stora gatureglering (förändring av gatornas sträckning) som utfördes under perioden 1625 till 1650 blev det ofta nödvändigt att på nytt mäta upp tomtstorlekar, vilka sedan kunde ligga till grund för beskattning och andra ändamål. I det här brevet skriver stadsingenjör Anders Torstensson till byggningskollegium angående en tomt på Norrmalm som ägdes av en mästare vid namn Peter Bengtson. Brevet lyder i avskrift: "Giör iagh vndertecknadt witterligen at mester Peter Bengtsons tompt vthi Norre förstaden och östre deelen geent öffuer Crononnes stallgårdh belägen, håller vthi breden på sönnare sijdan wedh gatun ifrån Hendrich Bloms steenhuggares nybygde hwß och wäst till Håkan Månßons tompt tiugufyra al[ne]r, i längden på westre sijdan widh Håkan Månsons tompt ifrån gatun på sönnare sijdan och vp till gatun på norre sijdan fembtije nije och een halff al[ne]r, i längden på östre sijdan widh Hendrich Blomß tompt ifrån gatun på sönnare sijdan och vp till gatun på norre sijdan fembtije och sex al[ne]r. Breden på norre sijdan widh gatun ifrån Hendrich Blomß tompt och west till rådmannens Nils Nielßons tompt tiugu och fyra al[ne]r. Thenne designation giffwen effter borgmestare och rådz resolution vthi Byggnings Collegio emillan Hendrich Blomß och Peter Bengtßons tompter, datum den 19 Januarij anno 1646. Andreas Thorstenßon"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad