Tryckt text
Text
Författare: Wallin, Johan Olof (1779-1839). Stadsmuseet i Stockholm

Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i hufvudstaden : framställda till de förståndigas behjertande

En skrift från 1831 som tar upp idén om en förening för medborgerlig dygd och trevnad i Stockholm. En förening som skulle verka som ett föredöme för ett moraliskt levnadssätt och motverka "tidens onda anda".

Tidens onda anda beskrivs vara:

"... ett överdrifvet begär efter sinliga njutningar, hvilka, om än av en mer förfinad art hos de odlade samhällsklasserna, af grövre art hos arbetarklassen, likväl däruti äro mycket lika, att de, utan näring åt själen, förtynga kroppen, genom kroppens öfvermättande förslappa själen, undergräfva helsa och välstånd, och, äfven der detta ej befaras, förspilla tillgångar och krafter som bättre kunnat användas, samt borttaga tiden ej blott för dyrbara pligter, utan äfven för ädlare nöjen och nödvändig hvila, - inverka således förstörande på medborgerlig både dygd och trefnad.”

9 sidor.

Uppdaterad