Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Förslag till inrättande af privatbanker i Stockholm och landsorterne

Denna skrift från 1823 är ett förslag till inrättande av privatbanker i Stockholm och i övriga landet. Året efter, 1824, kom sedan en kunglig kungörelse som gav tillåtelse att grunda privatbanker i Sverige. Då framför allt gällande penninglån. Den framväxande industrialismen under 1800-talet hade fört med sig ett stort kreditbehov.

”Det har i wårt fädernesland giwits en tid, då man till upplifwande af den enskilda industrien och till underlättandet af hwarjehanda företag, trodde sig ej nog tillräckligen kunna öka bankens seldelstock…”

Först på 1830- och 1840-talen kom de första privata affärsbankerna att etablerades.

7 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad