Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Modée, Carl Wilhelm (1735-1798). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-ståthållare-embetets kungörelse, angående fyra tusende riksdalers belöning för den af kongl. maj:ts undersåtare, som kan uptäcka och häkta, den för högmålsbrott anklagade för detta öfwer-ståthållaren m.m. friherre Gustaf Mauritz Armfelt.

Detta är en efterlysning utfärdad av överståthållaren. Den som är efterlyst är friherre Gustav Mauritz Armfelt. Han anklagades för högmålsbrott (landsförräderi). Den som griper honom lovas en belöning på 4000 riksdaler.

Armfelt var en av Gustav III:s favoriter. När Gustav III blev mördad, kom han i onåd hos den nye kungen och folket omkring honom. De anklagade Armfelt för högmålsbrott, bland annat baserat på en brevväxling som han hade haft med en fröken Magdalena Rudenschöld. Armfelt lyckades dock fly till Ryssland. Han togs senare till nåder av Gustav IV Adolf men blev åter tvungen att fly under Karl XIV Johans första år som kronprins i Sverige. 3 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad