Text
Författare: Messenius, Johannes (1579?-1636). Stockholms stadsarkiv

En lustigh och trowärdig chrönika om Stockholm som ähr på thenna tidh Sweriges rijkes nampkunnige hufwudh stadh : med swenska rim beskefwen och i åtta böker begrepen / af Jahan Messenio

Författaren till detta verk, Johannes Messenius, var historiker och levde mellan 1579 och 1636. Hans stora intresse var Sveriges historia. Han skrev många böcker om detta. Han blev anklagad för landsförräderi och satt i fängelse. Hans katolska tro var säkert en av anledningarna. Sverige hade blivit ett protestantiskt land i början av 1500-talet och katoliker var illa omtyckta.

En lustig och trowärdig Chrönika om Stockholm skrev han i fängelset. Den handlar om viktiga historiska händelser. Stadens byggnader och stadsdelar skymtar också fram i beskrivningen. Det är en avskrift från den ursprungliga handskriften. Språket är gammal svenska och stavningen är således olik vår! På sidorna 178-183 finns en sammanfattning av händelserna. En siffra vid sidan av texten hänvisar till versens nummer. Ett smakprov från slutet av krönikan:

"Iagh will nu lyckta thetta wärck, huadh långh tidh skrefuet ärh märck! Här medh farwäl Stockholm en stundh, hwad om tigh sagt glöm ingalundh," ...

111 sidor. Skriven på vers.

Uppdaterad