Foto

Gustav Adolfs torg, Gustav II Adolfs jubileet 1894