Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

[Regler för bröllopsklädsel efter att kungen avlidit] Mandat, uthgångit effter sal. konungens dödh, huru man sigh medh brudewijgningar och uthi klädedrächter sampt gesteboder förhålla och skicka skal.

Kungen har avlidit. De styrande bestämmer att under sorgetiden ska alla bröllop ske "uthan pracht och pråål". Det betyder att bröllopet och festen efteråt ska vara enkel. Man uppmanas att ha ceremonin i hemmet. Det var ett vanligt bruk att bruden bar en "dubbel" bröllopskrona (för att göra den högre och förnämare). Nu förbjuder myndigheterna detta. Ur texten:

"... hwarföre warder allwarligh tillagdt, at hwar nu någon brudh så högfärdigh eller brudframman (brudens medhjälperska) så förwetten (högfärdig) och prachtsiuuk är, at the ther medh icke fördragh hafwa, at sådana fördublade cronor bruka: så skal them skee then heder, at the skola offentlig aff them tagne och förbrutne warda."

Kungen ska alltså hedras genom att människorna avstår från dyrbara kläder och smycken. Läs mer om förbuden under sorgeperioden i denna skrift. 4 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad