Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stockholms stadsmuseum

Knijffsmedernes-Taxa.

Knivsmederna tillverkade som namnet säger knivar för olika behov. Här kan man se vad de olika knivarna kostade, angivna i daler och öre. Anledningen till att borgmästare med rådet hade tagit beslut om denna prislista var de många klagomålen från medborgarna. Åsikten var att hantverkarna tog för mycket betalt för sina varor. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad