Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

En sammanfattning över the ärenden som överståthållaren samt borgmästare och rådet lämnat till trycket år 1661. De flesta är publicerade i Stockholmskällan. 8 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad