Text
Författare: Kungl. Maj:t (1651-08-11). Stockholms stadsmuseum

Kongl. May:tz Krogare- eller Gästgifware Ordning.

Denna ordning från 1651 är underskriven av drottning Kristina (1626-1689). Den handlar om de bestämmelser som gäller för skjutsväsendet och gästgiverierna. Att skjutsväsendet fungerade var viktigt. Folk (och ibland varor) måste ju kunna ta sig till och från bland annat huvudstaden. En organisation för dessa transporter fanns sedan 1200-talet.

Det var bönderna som var tvungna att hålla hästar redo för att skjutsa resande. En stor arbetsbörda som de gärna hade velat slippa. Till en början var det också bönderna som stod för de resandes mat och husrum. Efter hand blev det ett eget yrke att driva gästgiveri. Bönderna och gästgiverierna fick ta betalt för sina tjänster, men taxorna stod under statlig kontroll. En bonde kunde alltså inte ha en egen prissättning. Det statligt organiserade systemet med skjutsväsen och gästgiverier fanns kvar till 1933.

Ur bestämmelserna (ordningen): "Men på thet then som krögerijt och skiuzningen på sigh tager, må weta, huru han sigh och sin kostnadt skal anställa, sedan sin skyldighet, sidst hwad han hafwer medh skääl aff then wägfarande at fordra, och hwem honom på nödfall, att han icke tilräcker, skal biståndig wara; och at wåre tiänare och embetsmän, så och andre wäghfarande ther emoot måge weta, hwad the kunne begära"... 18 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad